O pracy

Aktualności - 2000 r.

  Trzynieckie wynalazki wyróżnione złotym i srebrnym odznaczeniem

  Już po raz drugi PP CHS wzięła udział w międzynarodowej wystawie wynalazków i wzorów przemysłowych "Innowacje 2000", która została zakończona 20 listopada w Gdańsku. Ogółem zostało zaprezentowane 155 wynalazków i patentów z Polski, Czech, Rosji, Węgier i Kanady. Międzynarodowe jury oceniało te patenty w ramach piętnastu kategorii. Huta Trzyniec zaprezentowała cztery wynalazki chronione patentem, z których dwom przyznano wyróżnienie. W kategorii Elektronika i informatyka złoty medal uzyskał wynalazek o nazwie "Metoda bezoporowego nastawienia położenia szyn". Autorami wyżej wspomnianego projektu są pracownicy działu Systemów Sterowania dr Martin Mienkina, inż. Miroslav Honzak i inż. Jan Widenka. W kategorii Metalurgii i wyrobów z metali żelaznych i kolorowych przyznano Hucie Trzyniec srebrny medal i drugie miejsce za wynalazek - "Krystalizator okrągły maszyny ciągłego rozlewania stali", którego autorem jest inż. Jiri Musalek.

  « powrót do góry

  O hutnictwie międzynarodowo

  W ubiegłym tygodniu w Malenowicach (RC) odbyło się trzydniowe jesienne posiedzenie Międzynarodowej Grupy Specjalistycznej do spraw hutnictwa, maszynoznawstwa, ekologii i energetyki. Celem spotkania były kwestie dotyczące problemów restrukturyzacji oraz prywatyzacji polskiego i czeskiego hutnictwa, następnie poruszano również procesy integracyjne oraz łańcuchy produkcyjne.
  Przemówienie Dyrektora Generalnego Huty Trzyniec J. Ciencialy zostało przyjęte pozytywnie przez uczestników forum. Dyrektor wypowiedział się na temat "Restrukturyzacji i integracji hutnictwa oraz łańcuchów produkcyjnych" oraz zaznajomił zgromadzonych uczestników ze strategią rozwoju czeskiego hutnictwa w najbliższych latach.
  W ramach burzy mózgów, która miała miejsce podczas posiedzenia z inicjatywy Dyrektora Generalnego J. Ciencialy, zostało przyjętych prawie 40 zaleceń odnośnie dalszego postępowania w procesie restrukturyzacji przemysłu hutniczego w Republice Czeskiej i w Polsce. Wyniki te będą brane pod uwagę podczas podejmowania kolejnych decyzji strategicznych w przemyśle hutniczym. We wszystkich wystąpieniach podkreślano potrzebę wspólnego postępowania w procesie restrukturyzacji po obu stronach granicy, koordynację przedsięwzięć inwestycyjnych, usiłowanie o redukcję kosztów poprzez racjonalizację konserwacji maszyn, wspólną politykę odnośnie wymiany towarów itd. Specjaliści z zakresu hutnictwa uzgodnili, iż nie należy tracić czasu i postrzegać czeskie i polskie hutnictwo jako jedną dużą całość. W tym celu należy poczynić odpowiednie kroki. Następne spotkanie specjalistów powinno odbyć się wiosną nadchodzącego roku.

  « powrót do góry

  Posiedzenie Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do Współpracy Transgranicznej było bardzo udane

  Szeroki zakres czesko-polskich stosunków dotyczących zwłaszcza pogranicza był celem trzydniowego czwartego posiedzenia Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do Współpracy Przygranicznej, która w ubiegłym tygodniu spotkała się w Trzyńcu. Zastępca Ministra do spraw Wewnętrznych i Krajowej Rady RP Piotr Stańczyk oraz Dyrektor Działu państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RC Bedrich Kopecky informowali zgromadzonych dziennikarzy o wynikach posiedzenia. Obie strony były zadowolone z wyników oraz podkreśliły, iż rozmowy przebiegały w przyjacielskiej atmosferze, a także doceniły bardzo dobrą organizację imprezy. Istotnym punktem rozmów była działalność euroregionów przebiegających wzdłuż czesko-polskiej granicy, których przedstawiciele mieli okazję do zaprezentowania swych regionów. W ramach prezentacji Euroregionu Śląsk Cieszyński wystąpił również Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala, który zaznajomił zgromadzonych z przedsiębiorstwem dominującym w regionie, z przebiegiem procesu restrukturyzacji, problemami i potrzebami tego regionu. Za kwestię priorytetową oznaczył przyśpieszenie dobudowy szosy szybkiego ruchu R48 biegnącej z Rychaltic, przez Chotebuz aż do Bielska-Białej.
  W programie czwartego posiedzenia Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do współpracy transgranicznej była również współpraca w dziedzinie opieki zdrowia, przejść granicznych, rozwoju gospodarki, turystyki, wspólnego planowania przestrzennego, współpracy w ramach zapobiegania wypadkom oraz likwidacji katastrof itd. Pan Piotr Stachańczyk stwierdził, iż podstawową część pracy wykonuje dziesięć grup roboczych, które następnie informują o wynikach swych działań na wspólnych posiedzeniach.
  Po raz pierwszy na wyżej wspomnianym forum poruszono możliwość wysyłania czeskich pacjentów do polskich szpitali i odwrotnie. Konkretnie chodzi o współpracę trzynieckiego szpitala Podlesi i szpitala cieszyńskiego. "W Trzyńcu znajduje się bardzo dobry oddział kardiochirurgii, a w Polsce najbliższy oddział tego typu mieści się dopiero w Katowicach. Z tego względu wysoko kwalifikowani lekarze z Trzyńca mogliby udzielać specjalnej opieki polskim pacjentom. Natomiast szpital w Cieszynie może zaoferować czeskim pacjentom dializę, zabiegi ginekologiczne czy porodówkę", stwierdził Zastępca polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Rady Krajowej Piotr Stańczyk. Komisja uznała ten pomysł za bardzo interesujący, chociaż jest sprawą oczywistą, iż projekt ten będzie wymagał dokładnej analizy i przygotowania po obu stronach granicy. Między innymi trzeba rozważyć kwestie dotyczące zapłaty, współdziałania kas chorych, transportu pacjentów czy rozwiązań dotyczących ewentualnych błędów w zabiegach lekarskich. "Pomysł wymiany usług lekarskich jest bardzo miły. Zwłaszcza, jeżeli okaże się, że jest to również korzystne dla kas chorych pod względem ekonomicznym. Transport pacjenta do Katowic jest droższy od przewozu do Trzyńca. Niestety bardzo skomplikowane są kwestie natury prawnej, w których rozwiązaniu może dopomóc wyłącznie umowa międzynarodowa", dodał Dyrektor Działu Państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RC Bedrich Kopecky.

  Publikowano w Trzynieckim Hutniku Nr. 42, 43 autor Emilia Świdrova

  « powrót do góry

  Stosunek HT do ochrony środowiska naturalnego

  Współczesne wymogi odnośnie zdrowego środowiska naturalnego są o wiele wyższe i bardziej różnorodne od tych w przeszłości. Obecnie duży nacisk kładzie się nie tylko na produkcję, ale równocześnie na jej wpływ na środowisko naturalne. Polityka ekologiczna HT jest oparta na systemowej ochronie koncentrując się na wszystkich aspektach środowiska naturalnego. Celem polityki ekologicznej jest integracja wymogów stojących przed ochroną środowiska naturalnego do bieżącej oraz przyszłej działalności spółki akcyjnej. Toteż stosuje się zasadę odpowiedzialności współczesnej generacji za zachowanie oraz przekazanie dobrych warunków życia generacjom następnym.

  O dużej wadze przywiązywanej do ochrony środowiska naturalnego w HT świadczy między innymi ten fakt, iż w Biznes Planie sporządzonym wraz z prognozą do roku 2004, ważne miejsce zajmuje ochrona środowiska naturalnego, która stanowi samodzielny dział bezpośrednio podległy Dyrektorowi Technicznemu.
  Corocznie zostaje opracowany "Program ochrony środowiska naturalnego", którego punktem wyjścia jest plan rozwoju technicznego wraz z planem inwestycji, remontów generalnych urządzeń technologicznych oraz urządzeń służących do oczyszczania spalin, gazów oraz ścieków. Ważnym działem ochrony środowiska naturalnego jest pomiar ilości substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery oraz do wód powierzchniowych.
  Długotrwały pozytywny trend poprawy stanu atmosfery, wód oraz gospodarki z odpadami został odnotowany i potwierdzony poprzez odpowiednie pomiary oraz analizy.
  Wyżej wspomniany proces poprawy wskaźników środowiska naturalnego potwierdzają następujące dane:

  - emisje pyłów obniżyły się od roku 1994 do roku 1999 o 85 % (porównując 1990/1998 - spadek o 85,5 %)
  - emisje SO2 obniżyły się od roku 1995 do roku 1999 o 45 % (porównując 1990/1998 - spadek o 75 %)
  - zużycie wody pitnej w HT zmniejszyło się od roku 1994 do roku 1999 o 57 % (porównując 1990/1998 - spadek o 63 %)
  -zapotrzebowanie na wodę powierzchniową uzupełniającą zmniejszyło się od roku 1994 do roku 1999 o 46 % (porównując 1990/1998 - spadek o 74 %)
  - zanieczyszczenia wypuszczane do toków wodnych zmniejszyło się od roku 1994 do roku 1999 o 44 % (porównując 1990/1998 - spadek o 82 %)

  Interesująco przedstawiają się dane w dłuższym okresie czasu:

  - obniżenie emisji pyłów piecowych stałych od roku 1963 o więcej aniżeli 99 % (ze 130 000 ton na 1 164 ton)
  - obniżenie SO2 od roku 1964 o 86 % (z 31 600 ton na 4 583 t/rok)
  - opad pyłu od roku 1963 o 88 % (z 680 t/km2 na 81 t/km2 w 1999 roku)

  HT wydatkowała na ochronę środowiska naturalnego w latach 1995-1999 ponad 3 mld CZK, spółki-córki kolejnych 1,3 mld CZK. W roku bieżącym HT planuje przeznaczyć na ochronę środowiska naturalnego około 550 mln CZK. Natomiast Fundusz Środowiska Naturalnego pobrał od HT w latach 1995-1999 opłaty o wartości powyżej 350 mln CZK.

  HT nie chce poprzestać na osiągniętych dobrych wynikach, ponieważ zamierza obrany trend zmiejszania zanieczyszczeń kontynuować i na przykład w roku 2000 obniżyć emisje SO2 o 300 t a substancji stałych o 40 t.

  Zasadniczą zmianę zarządzania będzie stanowić wprowadzenie certyfikatu EMS (Environment Management System) według normy ISO 14001, który powinien być wprowadzony w roku 2001.

  W maju 2000 spółki-córki Slevarny (odlewnia) oraz Strojirenska vyroba (produkcja maszynowa) otrzymały certyfikat ISO 14001.

  Niekwestionowanym warunkiem wejścia do UE jest przyjęcie limitów emisyjnych obowiązujących w państwach będących członkami UE. Przed przygotowywanymi czy też aktualnie wdrażanymi inwestycjami o charakterze ekologicznym obecnie stawiamy wymóg spełnienia norm UE. Biorąc pod uwagę niektóre technologie można stwierdzić, iż już dzisiaj spełniamy europejskie parametry (taśmy spiekające, koksownia).

  Katerina SAMKOVA

  « powrót do góry

  Wyniki gospodarcze Huty Trzyniec za rok 1999

  Huta Trzyniec (HT) w ubiegłym roku osiągnęła zysk netto o wartości 115 mln CZK, a przychody ze sprzedaży wyniosły 17, 4 mld CZK. Dodatni wynik gospodarczy został uzyskany pomimo głębokiej recesji na rynku wyrobów hutniczych. Spadek cen w skali globalnej, który miał miejsce w ostatnim kwartale roku 1998, spowodował, iż dopiero w przeciągu roku 1999 po 7 miesiącach ceny ustabilizowały się, co z kolei wpłynęło na wzrost produkcji wyrobów walcowanych osiagając poziom z lat poprzednich. Doszło również do znacznego spadku sprzedaży na rynek krajowy, przede wszystkim z powodu braku popytu ze strony czeskiego przemysłu. Sytuacja ta doprowadziła do zwiększenia udziału eksportu. W roku ubiegłym HT sprzedała łącznie 1 939 tys. ton wyrobów walcowanych oraz półproduktów. 57,3 % tej sumy stanowił eksport, co przedstawiało sprzedaż 1 112 tys. ton wyrobów walcowanych i półwyrobów do zagranicy. Największym importerem trzynieckich produktów są Niemcy oraz inne państwa europejskie takie jak Portugalia, Austria, Polska, Słowenia, Słowacja, ale również inne 53 kraje całego świata. Huta Trzyniec zainwestowała do rozwoju swych urządzeń kwotę 1,670 mld CZK. Znaczna część tych środków została przeznaczona na ochronę środowiska naturalnego. W Zakładach Koksowniczych przeprowadzono całkowitą rekonstrukcję i modernizację urządzeń chemicznych oraz pod koniec ubiegłego roku zostało oddane do użytku urządzenie do odsiarczania gazu koksowniczego. Następną ważną inwestycją ekologiczną była rekonstrukcja polączona z modernizacją elektrofiltrów aglomerowni, które gwarantują spadek zawartości cząsteczek pyłu w spalinach o 50 % poniżej obowiązującej normy. Najważniejszym przedsięwzięciem inwestycyjnym w roku 1999 był remont generalny oraz modernizacja wielkiego pieca nr 6. W tymże roku rozpoczęły się także przygotowania do przeprowadzenia największej inwestycji roku 2000, którą będzie drugi etap modernizacji walcowni ciągłej walcówki. W roku 1999 w HT wydajność pracy wzrosła o 7,6 %, a przeciętny stan załogi wyniósł 8 113 osób. Do obniżenia liczby pracowników przyczyniło się przejście części załogi do nowopowstałych spółek-córek Odlewnia Trzyniec S.A. oraz Trzynieckie Usługi Gastronomiczne z.o.o. Pomimo ogólnego spadku produkcji stali wzrósł wskaźnik produkcji stali na jednego pracownika o 2,4 % i osiągnął wartość 245 t/osobę.

  Katerina SAMKOVA

  « powrót do góry

  Zmiany w Radzie Nadzorczej oraz w Zarządzie HT, S.A.

  wtorek, 27 czerwiec 2000

  Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 26. 06. 2000, Rada Nadzorcza Huty Trzyniec, w skład której wchodzi nowy Członek, przedstawiciel 11% akcjonariusza CMC dr Hanns Zöllner, wybrała nowego Prezesa oraz Vice Prezesa Rady Nadzorczej. Nowym Prezesem Rady Nadzorczej HT został Dr Tomas Chrenek, a na stanowiskao Vice Prezesa wybrano dr Hannsa Zöllnera. Pozostałymi Członkami Rady są inż. Ivo Dubs, inż. Jan Moder, dr Veslav Maroszczyk oraz Jan Kotas. Następnie uchwalono również decyzję odnośnie poszerzenia składu Zarządu z pierwotnych 3 na 5 Członków. Dwoma nowymi Członkami zostali inż. Evzen Balko jako Vice Prezes oraz inż. Jan Czudek jako Członek Zarządu.

  Zarząd Huty Trzyniec S. A.

  Prezes: dr Jiri CIENCIALA
  Vice Prezes: inż. Evzen BALKO
  Vice Prezes: inż. Jaroslava CIAHOTNA
  Członek: inż. Bohuslav BERNATEK
  Czlonek: inż. Jan CZUDEK

  Katerina SAMKOVA

  « powrót do góry

  Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wyższą Uczelnią Górniczą - Politechniki Ostrawa a Hutą Trzyniec S. A.

  Dnia 23 czerwca 2000 została podpisana umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy wspomnianą politechniką a HT. W podpisaniu umowy uczestniczyły najwyższe władze uczelni oraz przedstawiciele kierownictwa HT. Umowa ta poszerza oraz pogłębia tradycję obustronnie korzystnych stosunków wzajemnej współpracy oraz dokładniej wyznacza poszczególne strefy współpracy wraz z ich budżetem. Spośród wybranych projektów warto wspomnieć między innymi projekt rozwoju kapitału intelektualnego i system zarządzania w HT, projekt badań naukowych stosowanych, różnego rodzaju wykłady specjalistów z HT czy też stypendia zakładowe. Finansowania tego projektu podjęła się Huta Trzyniec, która zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 3 mln CZK.

  Katerina SAMKOVA

  « powrót do góry

  Aglomerownia HT spełnia rygorystyczne limity emisyjne Unii Europejskiej

  Przeciętne wartości emisji stałych namierzone w trzynieckim zakładzie aglomerowni w pierwszej połowie roku bieżącego nie osiągają limitu 100mg/Nm3 stanowionego przepisami prawa. Limit ten określa Rozporządzenie Rządu Czeskiego 117/1997, uzupełniając przepis o atmosferze nr 309 z roku 1991. Przedsięwzięcie inwestycyjne HT o wartości powyżej 400 mln CZK, które rozpoczęło się instalacją elektrofiltrów na obu taśmiach aglomerowni I w roku 1997, a zakończyło się w listopadzie ubiegłego roku uruchomieniem elektrostatycznego filtru na taśmie spiekającej nr 3 aglomerowni II, miało wpływ na znaczne zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego w naszym regionie. Według informacji udzielonych przez Kierownika trzynieckiej aglomerowni inż. Odreja Kluza, w pierwszych kilku tygodniach po uruchomieniu elektrofiltrów pojawiły się trudności w osiąganiu gwarantowanych parametrów 50 mg/Nm3, jednak we współpracy z duńską firmą dostawczą FLS Miljo udało się ten problem rozwiązać, ale "pomimo tego wciąż utrzymujemy z nimi kontakt"-stwierdził O. Kluz. Nowoczesne filtry elektrostatyczne o wysokiej efektywności (w aglomerowni I zostały zainstalowane trójczłonowe a na taśmiach spiekających aglomerowni II czteroczłonowe filtry elektrostatyczne FLS Miljo) uzyskują wg O. Kluza świetne wskaźniki. Aparatura pomiarowa jest w stanie odnotować nawet wartości około 20 mg/Nm3! Jednak przeciętne wartości emisji lotnych, a zwłaszcza stałych, w ciągu doby ulegają znacznym wahaniom, co jest ściśle związane z czynnikami eksploatacyjnymi w obu aglomerowniach (objętościowy przepływ spalin poprzez taśmę spiekającą, optymalna homogenizacja rudy itd.) Z tego względu ostateczna średnia wartości emisji czasami przekracza wartość 50mg/Nm3, która jednak i w tym wypadku znajduje się dużo pod limitem emisji stałych określonym przepisami prawa. Toteż trzyniecka aglomerownia już na dzień dzisiejszy spełnia rygorystyczne limity emisyjne, których musiałaby przestrzegać po przystąpieniu Czech do Unii Europejskiej. Do kontroli przeciętnych wartości emisji powstających podczas produkcji aglomeratu służy, od generalnego remontu taśm spiekających aglomerowni I i II, nowoczesna aparatura do pomiaru ciągłego emisji lotnych i stałych. Wszelkie namierzone wartości pozostają do dyspozycji dla zainteresowanych specjalistów HT we wewnątrzzakładowej sieci komputerowej. Wyniki pomiarów są przechowywane w archiwum i są dostępne w razie kontroli. System komputerowy zostanie w przyszłości poszerzony o kolejne funkcje, mające na celu przede wszystkim szybszy i łatwiejszy dostęp do potrzebnych danych oraz informacji. Częścią składową inwestycji ekologicznej HT w swej aglomerowni była również budowa systemu transportowego dla zgarniania i przeróbki pyłu wychwyconego na wszystkich czterech filtrach.

  Hutnik Trzyniecki, 7.6.2000 - Stanislav Cieslar

  « powrót do góry

  W grupie MS-HT dochodzi do trwałej poprawy i rozszerzania systemu zapewnienia jakości

  W środę 17 maja w sali konferencyjnej Dyrekcji HT odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów systemu zapewnienia jakości według norem EN ISO 9001, EN ISO 9002 i VDA 6.1 oraz systemu zarządzania środowiskiem na podstawie normy ISO 14000. Grupie Moravia Steel-Huta Trzyniec (MS-HT) oraz spółkom-córkom TZ-strojirenska vyroba a.s. i Slevarny Trinec certyfikaty nadało niemieckie towarzystwo TUV CERT Rheinish-Westfalischer TUV z siedzibą w Essen. Jednostkę certyfikującą reprezentowali Dyrektor praskiego oddziału RW TUV Marie Krause oraz audytor Jaroslav Merta, który w przemówieniu wstępnym, skierowanym do zgromadzonych dyrektorów generalnych grupy MS-HT Oskara Sotaka i Jiri Ciencialy oraz Josefa Konderly i Ivo Zizki - dyrektorow spółek-córek, z uśmiechem odnotował, iż tym razem przywieźli do Trzyńca dwa kilogramy certyfikatów. "Fakt ten ogromnie nas cieszy", kontynuował, " ponieważ grupa MS-HT wraz ze spółkami-córkami zaliczała się, zalicza się oraz wierzę, że zawsze będzie się zaliczać do pereł w naszych spisach referencyjnych, które są wiarygodną wskazówką dla firm poszukujących współpracy oraz dla klientów krajowych i zagranicznych. Kwalifikacje dostawców potwierdzone certyfikatami, ich zagwarantowana odpowiedzialność oraz jakość dostaw są dzisiaj chyba najważniejszą dewizą obowiązującą na rynku. Bez posiadania takich certyfikatów jakakolwiek firma ma znikomą szansę na osiągnięcie sukcesu oraz zostanie wiodącą firmą wyszukiwaną przez klientów." Następnie J. Merta docenił stale ulegającą poprawie współpracę w grupie MS-HT, ponieważ stwierdził: "Nauczyli się Państwo współpracować ze sobą oraz rozumieć potrzebę certyfikacji. Obecnie audytorzy przychodzą jako partnerzy do dyskusji oraz jako osoby, które mogą pomóc w wykryciu niektórych rezerw oraz w przekazaniu swych doświadczeń i wskazówek, w jaki sposób rozwiązywać niektóre pojawiające się problemy. Równocześnie jesteśmy zadowoleni, iż trzyniecki zakład w Kladnie, który również jest włączony do certyfikatu, w przeciągu bardzo krótkiego okresu stał się godnym posiadaczem tego uprawnienia i w ten sposób produkcja grupy MS-HT spełnia surowe wymogi przemysłu samochodowego." Następnie J. Merta podkreślił, iż wdrażając oraz stosując system jakości grupa MS-HT oraz ich spółki-córki nie robią tego po to, aby zadowolić audytorów, ale dla siebie. Powiedział: "Robią to Państwo dla swojego sukcesu, dla swych klientów oraz dla swej lepszej przyszłości." Samo wręczenie dokumentów certyfikacyjnych poprzedzało kilka słów gratulacji z ust pani M. Krause. Stwierdziła ona, iż po raz pierwszy od dziesięciu lat odkąd to RW TUV działa w Republice Czeskiej, została nadana taka liczba certyfikatów jednej firmie i jej córkom w ciągu jednego dnia. Wyraziła także swe zadowolenia, że wydarzenie to ma miejsce właśnie w Trzyńcu, w grupie MS-HT. Potem obecni dyrektorzy odebrali z rąk M. Krause następujące certyfikaty: wydłużający certyfikat EN ISO 9001 oraz certyfikat zapewnienia systemu jakości zgodnie z normą VDA 6.1 (wymagany przez dostawców do przemysłu samochodowego) dla Huty Trzyniec S.A., KZ- Zakład Kladno oraz Moravia Steel S.A. TZ-strojirenska vyroba S.A. obroniła certyfikat EN ISO 9001, uzyskała certyfikat EN ISO 9002, obroniła certyfikat VDA 6.1 potwierdzający, iż system jakości obowiązuje tę część produkcji przeznaczoną dla przemysłu samochodowego. Uzyskała również certyfikat za wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z wymogami norm EN ISO 14001, które potwierdzają, że trzynieccy specjaliści budowy maszyn spełniają wymagania europejskich standardów ochrony środowiska naturalnego. Slevarny Trinec a.s. otrzymały certyfikaty potwierdzające wprowadzenie oraz stosowanie systemu zapewnienia jakości i systemu zarządzania środowiskiem na podstawie serii norm EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001.

  Hutnik Trzyniecki 24.5.2000 - Jan Rozsypal

  « powrót do góry