O pracy

Aktualności - 2002 r.

  DZIAŁALNOŚĆ GRUPY HUTA TRZYNIEC - MORAVIA STEEL ZA DZIEWIĘĆ MIESIĘCY B.R. PRZYNIOSŁA ZYSK BRUTTO 657 MLN CZK

  (Informacja prasowa z 24. 10. 2002)

  Grupa Huta Trzyniec - Moravia Steel uzyskała dochody ze sprzedaży produktów własnych i usług we wspomnianym okresie o wartości 18,8 miliarda CZK, natomiast w wyrażeniu ilościowym było to 1 727 tysięcy ton wyrobów walcowanych oraz stali. We wrześniu 2002 roku Huta Trzyniec zatrudniała 5 898 osób, a średnia płaca kształtowała się na poziomie 21 289 CZK. Według wypowiedzi Prezesa Rady Nadzorczej, Tomasa Chrenka, osiągnięty wynik gospodarczy świadczy o tym, iż Huta Trzyniec należy do najlepiej prosperujących przedsiębiorstw hutniczych w regionie Europy Środkowej. Podobne pomyślne oceny tego wyniku podał Dyrektor Generalny, Jerzy Cienciala, zwłaszcza biorąc pod uwagę ciągle stosunkowo trudne warunki na światowych rynkach stali.

  « powrót do góry


  GRUPA HUTA TRZYNIEC - MORAVIA STEEL W CIĄGU OŚMIU MIESIĘCY TEGO ROKU WYKAZAŁA ZYSK BRUTTO O WARTOŚCI 500 MLN CZK

  (Tydzień od 07. 10. 2002 do 13. 10. 2002 )

  Dochody ze sprzedaży produktów własnych i usług za pierwszych osiem miesięcy bieżącego roku kształtowały się na poziomie 11,8 miliarda CZK, natomiast sprzedaż wyrobów walcowanych i stali wyniosła 1 508 tysięcy ton.
  Prezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec, Tomas Chrenek, ocenia te wyniki bardzo pomyślnie, ponieważ sytuacja na światowym rynku produktów stalowych od końca ubiegłego roku jest raczej trudna. Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala twierdzi, iż na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynęła już od kilku miesięcy zwyżkująca korona czeska oddziałująca negatywnie na sytuację finansową eksporterów, a Huta Trzyniec ogólnie eksportuje ponad połowę swych produktów. Huta Trzyniec wyprodukowała we wspomnianym okresie 1 609 tysięcy ton stali, 1 271 tysięcy ton surówki oraz 469 tysięcy ton koksu. Grupa Huta Trzyniec - Moravia Steel kontynuuje swą strategię redukcji kapitałów obcych, z tego też powodu nastąpiło zmniejszenie kapitałów obcych o 10,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Do tej obniżki przyczyniło się w głównej mierze przedterminowe spłacenie całego kredytu prywatyzacyjnego Czeskiej Sporitelnie przez Moravię Steel.

  « powrót do góry

  HUTA TRZYNIEC PRZEKAZAŁA 1 MILION CZK NA POWODZIAN

  (Tydzień od 02. 09. 2002 do 08. 09. 2002 )

  Huta Trzyniec przekazała kwotę 1 miliona koron czeskich na konto organizacji "Człowiek w potrzebie" (Clovek v tisni) dla regionów dotkniętych skutkami powodzi. Kierownictwo Huty Trzyniec wierzy w to, iż również pozostałe przedsiębiorstwa zdecydują się na podobny krok.
  Prezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec, Tomas Chrenek, potwierdził, iż Huta Trzyniec pragnie nieść pomoc także po ustąpieniu powodzi w charakterze remontów budynków lub odbudowy zniszczonych obiektów. T. Chrenek także dodał, że Huta Trzyniec zamierza zwiększyć produkcję wyrobów potrzebnych do budowy uszkodzonych mostów, kolei oraz infrastruktury.
  "Doskonale zdajemy sobie sprawę, jakie tragiczne skutki powodują powodzie, które również przed pięcioma latami wyrządziły ogromne szkody u nas na Śląsku i na Morawach. Usuwanie skutków tamtej powodzi właściwie trwa po dzień dzisiejszy i nie zostało jeszcze ukończone. Z tego też względu nie chcemy dłużej wahać się i tylko deklarować gotowość do niesienia pomocy, lecz także jak najszybciej rzeczywiście jej udzielić", stwierdził Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala.

  « powrót do góry


  W pierwszym półroczu grupa Huta Trzyniec-Moravia Steel osiągnęła zysk brutto o wartości 469 mln CZK.

  (Tydzień od 22 lipca 2002 do 28 lipca 2002 )

  Dochody ze sprzedaży produktów własnych i usług wyniosły 11,8 miliardów CZK, a sprzedaż wyrobów walcowanych kształtowała się na poziomie 1 112 tys. ton w rozważanym okresie.

  Prezes Rady Nadzorczej, Tomas Chrenek, ocenia wspomniane wyniki bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę niesprzyjające warunki panujące od końca ubiegłego roku na światowym rynku stali. Dyrektor generalny, Jerzy Cienciala stwierdził, iż sytuacja ta potwierdza trafność obranej strategii Huty Trzyniec, orientowanej na lepsze gatunki stali o wyższej wartości dodanej oraz na wytwarzanie łańcuchów produkcyjnych. Albowiem właśnie takie kroki dają solidne podstawy do tego, aby Huta Trzyniec nie tylko przetrwała, ale była również przedsiębiorstwem rentownym.

  Huta Trzyniec nadal kontynuuje strategię redukcji kapitałów obcych, a zwłaszcza kredytów bankowych, które w porównaniu do pierwszego półrocza roku minionego uległy obniżce o jedną trzecią i wyniosły 3,266 miliardów CZK. Na osiągnięte wyniki negatywnie wpłynął silny kurs korony czeskiej, która już od kilku miesięcy wyraźnie zwyżkuje. Taka sytuacja nie sprzyja eksporterom, a Huta Trzyniec ponad połowę swej produkcji sprzedaje na rynkach zagranicznych.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Hałda trzyniecka "zeszczupleje" rocznie o 500 000 ton

  (Tydzień od 8 lipca 2002 do 14 lipca 2002)

  Już całych 163 lat, tj. od początku produkcji żelaza i stali w roku 1839 w Hucie Trzyniec, zaczęła powstawać tzw. Hałda trzyniecka. Produkty uboczne oraz odpady powstające podczas produkcji stali układano na tę hałdę aż do roku 1995, kiedy to poprzez Rozporządzenie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Powiatowego we Frydku-Mistku zabroniono dalszego składowania nakazując stopniową likwidację hałdy. Na hałdzie są składowane materiały, które w przeszłości nie można było wykorzystać w inny sposób lub ich ilość przekraczała możliwości ponownego zużycia w procesie produkcji stali. W głównej mierze chodzi tu o żużel wielkopiecowy i stalowy, gruz hutniczy, szlamy wielkopiecowe, konwertorowe i węglowe oraz wapno. Pomimo tego, iż już w latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku po uruchomieniu młyna żużla zaczęto hałdę stopniowo odciążać, to nadal składuje się tam około 35 mln ton materiałów odpadowych. Te jednak obecnie zalicza się do materiałów wtórnych, a nie odpadów jak to kiedyś miało miejsce. Na dzień dzisiejszy materiały uboczne poddaje się częściowo recyklingu w celu odzyskania cząstek magnetycznych. Pozostały materiał wykorzystuje się w przemyśle budowlanym lub do rekultywacji obszarów uszkodzonych w następstwie działalności górniczej w okolicach Karwiny. Huta Trzyniec uiszcza pełną kwotę za przewóz i wykorzystanie wyżej wspomnianych materiałów niemagnetycznych.

  Od roku 1995 Wydział Materiałów Wtórnych Huty Trzyniec przetwarza wszelki powstały żużel wraz z odpadami hutniczymi, a ponadto zajmuje się odciążeniem materiałów składowanych na hałdzie nawet do 500 tys. ton rocznie. Zdaniem Kierownika Wydziału Materiałów Wtórnych, inż. Jana Lipowskiego, w ciągu bieżącego roku została ukończona przeróbka składowanego wapnia, przy czym aż 95% ponownie wykorzystano w procesie produkcji aglomeratu.

  Huta Trzyniec rozpoczęła nowy etap w zakresie zarządzania środowiskiem naturalnym dzięki podjęciu decyzji kierownictwa firmy odnośnie wprowadzenia systemu zarządzania środowiskiem. Proces ten został pomyślnie ukończony w roku 2001 poprzez uzyskanie certyfikatu RW TUV ESSEN, potwierdzającego wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania środowiskiem zgodnie z normą CSN EN ISO 14 001. W związku z wprowadzeniem, stosowaniem i rozwojem systemu zarządzania środowiskiem w Hucie Trzyniec oraz nawiązując do Business Planu ogłoszono politykę środowiskową.

  Na podstawie wniosku Huty Trzyniec oraz opracowanej analizy ryzyka zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz Studium Wykonalności, w roku 2001 zostało wydane oraz nabyło mocy prawnej Rozporządzenie Czeskiej Inspekcji Środowiska Naturalnego w Ostrawie odnośnie likwidacji starego ciężaru ekologicznego na obszarze Huty Trzyniec oprócz hałdy, która jest rozpatrywana oddzielnie. Następnie Huta Trzyniec przygotowała odpowiednie podkłady do wniosku o ogłoszenie publicznego przetargu na wykonawcę prac sanacyjnych. Przetarg ten powinien zostać ogłoszony w pierwszej połowie roku 2002. Huta Trzyniec zapewniła sporządzenie projektu rozszerzenia analizy ryzyka na obszarze hałdy, który został zatwierdzony przez FNM i wykonany przez praską firmę KAP sp. z o.o.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

   

  (Tydzień od 10 czerwca 2002 do 16 czerwca 2002)

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy zatwierdziło:

      - bilans roczny 2001
      - bilans roczny konsolidowany 2001
      - raport Zarządu o działalności spółki w roku 2001 oraz o stanie       majątku
      - podział zysku
      - zmianę statutu spółki
      - likwidację rejestracji wszystkich akcji emitenta Huty Trzyniec       wydanych na okaziciela.

  Rejestracja zostanie zlikwidowana po uprzednim spełnieniu wszelkich należytości prawnych, niezbędnych do wykonania tej procedury. Powodem do przeprowadzenia likwidacji rejestracji jest to, iż w chwili obecnej mniej niż 9% akcji jest dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku papierów wartościowych, co jest sprzeczne z zasadami ustawy o obrocie papierów wartościowych.

  W roku 2001 Huta Trzyniec odnotowała zysk netto o wartości 278,480 mln CZK. Akcjonariusze zatwierdzili podział zysku w następujący sposób:
  Fundusz Rezerwowy (5%) - 13,924 mln CZK
  Fundusz Socjalny - 6,697 mln CZK
  Pozostały Fundusz Rezerwowy - 257,859 mln CZK

  Dochody ze sprzedaży wyrobów i usług w porównaniu corocznym wzrosły o 6,1%, osiągając kolejne historyczne maksimum przekraczające 22 miliardów CZK. Na wzrost dochodów ze sprzedaży wpłynęły nie tylko większe ilości sprzedanych produktów walcowanych oraz półproduktów, ale również podwyżka przeciętnych cen towarów. Wynik ten także pozytywnie odzwierciedla rosnący udział asortymentu o wyższej wartości dodanej. Niemniej jednak rynki światowe wykazują trend odwrotny, ponieważ ceny wyrobów walcowanych w długim okresie czasu w porównaniu corocznym maleją. Nadal eksport dominował nad dostawami na rynek krajowy zarówno w wyrażeniu ilościowym, jak też pieniężnym. Największym zagranicznym odbiorcą trzynieckich produktów były państwa Unii Europejskiej, na rynki których trafiło prawie 60% ogółu eksportu.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec i Moravii Steel

  « powrót do góry

  Pomyślne wyniki w roku 2001 potwierdzają właściwie obraną strategie Huty Trzyniec S.A.

  (Tydzien od 29. 04. 2002 do 05. 05. 2002)

  Przychody ze sprzedaży produktów i usług wzrosły w porównaniu corocznym o 6,1% i osiagnely kolejne maksimum historyczne przekraczajac 22 miliardów CZK.
  Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży wpłynęła nie tylko większa ilość sprzedanych wyrobów walcowanych oraz pólwyrobów, ale także wzrost przeciętnych cen towarów. Trend na rynkach światowych wykazuje odwrotną tendencję, ponieważ ceny produktów walcowanych w corocznym porównaniu maleją w długim okresie czasu. Nadal eksport dominowal nad dostawami na rynek krajowy zarówno w wyrażeni ilościowym, jak i cenowym. Naszym największym zagranicznym rynkiem docelowym były państwa Unii Europejskiej, gdzie sprzedaliśmy prawie 60% eksportu ogólem.

  Wybrane wskaźniki gospodarcze HT

    Jednostka 1997 1998 1999 2000 2001
  Produkcja surowego żelaza tys. ton 1 736 1 844 1 610 1 875 1 865
  Produkcja stali surowej tys. ton 2 129 2 221 1 989 2 328 2 315
  w tym: wlewki ciagle tys. ton 1 825 1 960 1 804 2 093 2 114
  Sprzedaz ogólem produktów walcowanych tys. ton 1 922 1 980 1 939 2 102 2 155
  Przychody ze sprzedazy mln CZK 18 190 19 430 17 435 20 935 22 176
  Wynik gospodarczy mln CZK 226 210 115 221 278
  Ilosc pracowników osoby 10 077 9 276 8 113 7 276 6 602
  Przecietny zarobek CZK osoba 13 691 15 234 16 086 17 287 18 824
  Produkcja stali na 1 pracownika CZK osoba 211 239 245 320 351

  W roku ubiegłym Huta Trzyniec wyprodukowała 1 865 tys. ton surowego żelaza oraz 2 315 tys. ton stali surowej. Udział stali COS wyniósł 91,3%, co stanowi w corocznym porównaniu zwiększenie o 1,4%. Na trzynieckich walcowniach oraz w Kladnie wyprodukowano i sprzedano 2 155 tys. ton materiału walcowanego oraz pólwyrobów hutniczych, czyli wiecej o 2,5% aniżeli w roku 2000.

  Pomimo negatywnych trendów na rynkach światowych, gdzie ogólnie ceny produktów hutniczych maleja, Hucie Trzyniec udalo sie osiągnac wyższe przeciętne ceny sprzedaży o 402 CZK na tonę towarów walcowanych i półwyrobów, zwłaszcza dzięki sprzedaży produktów lepszych gatunków stali.

  W wyrażeniu ilościowym dominowała sprzedaż walcówki (729 tys. ton), co przedstawiało wzrost o 69 tys. ton porównujac z rokiem 2000. Natomiast odnotowano spadek sprzedaży pretów zbrojeniowych (397,3 tys. ton), których sprzedano o 74,8 tys. ton mniej aniżeli w roku ubiegłym. Zmniejszenie to nastapilo zgodnie z przyjeta strategia firmy, majacej na celu ciagły wzrost produkcji i sprzedaży towarów bardziej jakościowych gatunków. Do tej kategorii zaliczamy także szyny kolejowe, których sprzedalismy 152,7 tys. ton w minionym roku czyli o 68% wiecej.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy MS i HT

  « powrót do góry

  Ekspansja HT A.S. w przeciągu ubiegłego roku

  Luty

  Huta Trzyniec podpisała umowę wstępną odnośnie odkupienia części powierzchni POLDI-Drin z syndykiem masy upadłościowej POLDI OCEL i Konstrukcni oceli POLDI za cenę 265 mln CZK.

  Maj
  Filia Huty Trzyniec TRIFINAL uruchomiła produkcję w ciągarni stali na obszarze Zelezaren Hradek. Projekt ten ma na celu większą finalizację produktów HT oraz wsparcie strategii w wytwarzaniu łańcuchów produkcyjnych.

  Lipiec
  Działalność gospodarcza rozpoczęła nowa filia Huty Trzyniec nazwana Doprava TZ (transport HT), utworzona z mysla o zapewnianiu drogowych usług transportowych dla całej grupy Huta Trzyniec-Moravia Steel.

  Grudzień
  W grudniu zostaly podpisane umowy pomiędzy ZDB i Hutą Trzyniec o kupnie uniwersalnej walcowni blach w Boguminie oraz nastąpiło przeniesienie 158 dotychczasowych pracowników ZDB do Huty Trzyniec.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy MS i HT
  « powrót do góry

  Huta Trzyniec najlepszą spółka hutnicza w Republice Czeskiej

  (Tydzien od 15. 04. 2002 do 21. 04. 2002)

  W renomowanej ankiecie CZECH TOP 100 zyskała w roku bieżącym Huta Trzyniec pierwszą lokatę jako najbardziej podziwiana firma w swej branży. O zajęciu pierwszej pozycji zadecydowały głosy kilku tysiecy przedsiębiorstw w Czechach.

  Kryteria tego konkursu można podzielić do trzech grup. W pierwszej grupie ocenia się jakość usług i produktów, innowacje, atrakcyjność finansową a dlugookresową wartość firmy. Druga grupa kryteriów koncentruje się na porównaniu ludzi oraz metod zarządzania firma. Natomiast trzecia grupa kryteriów ma za zadanie ocenić stosunki przedsiębiorstw wobec społeczeństwa. Zdaniem Dyrektora Naczelnego Huty Trzyniec, Jerzego Ciencialy, właśnie dobry system zarządzania i kultura firmowa oraz stosunki z załogą stanowią ogromna zalete naszej spólki.

  W tym roku Huta Trzyniec zdecydowanie wyprzedziła wszystkich swoich konkurentów, albowiem drugie miejsce zajęła spólka akcyjna TOS Varnsdorf a na trzeciej lokacie uplasowala sie spólka akcyjna FAB Rychnov. Zwyciestwo to nie zdziwiło wspólwlasciciela oraz Prezesa Rady Nadzorczej HT Tomasza Chrenka, który stwierdził, iż Huta Trzyniec jest jedynym przedsiebiorstwem hutniczym w Republice Czeskiej wykazujacym zysk bez dotacji ze strony państwa.

  Ogólem firmy czeskie rywalizowaly w dwudziestu dwu kategoriach. Zaszczytny tytuł najbardziej podziwianej firmy w kraju zdobyła spólka akcyjna SKODA AUTA, która zarazem zwycieżyla w kategorii produkcji samochodów.

  Konkurs CZECH TOP 100 najbardziej podziwianych przedsiebiorstw w Republice Czeskiej odbyl sie juz po raz czwarty z rzedu. W pierwszej edycji konkursu Huta Trzyniec nie zajęła żadnego miejsca na stopniach zwyciezców. Niemniej jednak w następnym roku uplasowała sie na trzecim miejscu, a w roku ubieglym przesunęła sie na drugą pozycję w kategorii hutnictwa i obróbki metali.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy MS i HT

  « powrót do góry

  Przejęcie majątku Kladno Drin przez Hutę Trzyniec S.A.

  (Tydzien od 15. 04. 2002 do 21. 04. 2002)

  25 marca 2002 roku Huta Trzyniec odkupila od syndyka masy upadłościowej większość majątku należącego do firm POLDI OCEL i KONSTRUKCNI OCELI na obszarze Drin.
  Od roku 1998 Huta Trzyniec użytkowała majątek ten na podstawie umowy najmu.

  W ciagu trzech lat użytkowania walcowni kesów w Kladnie -Drin produkcja jak i sprzedaz pretów SBQ i kesów charakteryzowała się dynamicznym wzrostem. Z pierwotnych 10 tys. ton w roku 1998 zwiekszyla sie do poziomu przekraczajacego 208 tys. ton w roku 2001. Odnotowano równiez znaczne zwiększenie udziału stali stopowych z 37% w roku 2000 do 49% w roku 2001, a w roku docelowym 2006 stosunek ten powinien ksztaltować sie na poziomie okolo 60%.

  Spólka również w kolejnych latach działalności będzie zajmować się produkcją prętów okragłych oraz kwadratowych, ponieważ badania rynku potwierdziły, iż zbyt wyrobów SCHV zarówno w Europie jak i na kontynencie amerykanskim ma dobre perspektywy na przyszłość.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy MS i HT

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec jest kluczowym producentem walcówki w Republice Czeskiej

  (Tydzień od 14.01.2002-20.01.2002)

  Spółka akcyjna Huta Trzyniec jest kluczowym czeskim producentem walcówki. W ubiegłym roku HT sprzedała ogółem 700 tys. ton tego produktu, który z punktu widzenia ilościowego stanowi najważniejszą pozycję asortymentową. Według wstępnych danych w ubiegłym roku sprzedaż ogółem wyrobów walcowanych oraz wlewków ciągłych wyniosła 2 154 tys. ton. Natomiast w roku 2000 było to 2 102 tys. ton, przy czym sprzedaż walcówki osiągnęła poziom 660 tys. ton. Eksport stanowi około 50% w sprzedaży ogółem, a najważniejszymi rynkami docelowymi są państwa Unii Europejskiej. Dane te odnoszą się również do sprzedaży walcówki, ponieważ w przybliżeniu połowa całkowitej produkcji znajduje swych nabywców za granicą, a w szczególności w UE. Udział Huty Trzyniec w czeskim rynku walcówki wynosi około 50%, Nova hut zajmuje 25% rynku, a resztę stanowią importy walcówki. Spośród najważniejszych krajowych odbiorców trzynieckiej walcówki należy wymienić ZDB, Bekaert, Sroubarna Libcice, Ferostav Kralupy, ESAB Vamberk, ale również trzeba wspomnieć firmę Retezarna Ceska Ves, która jest spółką stowarzyszoną z HT.
  HT odnotowała znaczący wzrost w sprzedaży szyn, ponieważ w roku 2001 sprzedała 150 tys. ton szyn, a w roku 2000 tylko 91 tys. ton.

  Przeciętny stan załogi w ubiegłym roku wyniósł 6 602 osób, a przeciętna płaca wzrosła do 18 824 CZK. W dniu 1 stycznia 2002 HT zatrudniała 6 629 osób, włączając 159 pracowników bogumińskiej walcowni uniwersalnej, którą Huta Trzyniec kupiła od ZDB.

  Ivo Pullman, Rzecznik Prasowy TZ i MS

  « powrót do góry