O pracy

Aktualności - 2003 r.


  Piąty Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny EKO 2003 został rozstrzygnięty w grudniu 2003 roku!

  Międzynarodowy Konkurs Ekologiczny EKO 2003 odbył się w 2003 roku już po raz piąty. Współorganizatorami konkursu, oprócz Huty Trzyniec, były także: czeskie stowarzyszenie wynalazców i racjonalizatorów, US Steel Koszyce, Uniwersytet w Koszycach, a ze strony polskiej Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Konkurs jest wspierany przez polskie, czeskie i słowackie ministerstwa ochrony środowiska, które także fundują nagrody i puchary.

  Do piątego konkursu zgłoszono łącznie 205 czeskich, słowackich i polskich projektów. Jednym z kryteriów wyboru najlepszych projektów był także ich wymiar transgraniczny - to znaczy, efekt ekologiczny widoczny czy też możliwy do zastosowania zarówno po stronie czeskiej, słowackiej jak też i polskiej.

  Pozostałe kryteria oceny zgłoszonych do konkursu projektów to:

  • innowacyjność i oryginalność zgłoszonych rozwiązań;
  • użyteczność i możliwości praktycznego wykorzystania rozwiązań technicznych czy technologicznych zaprezentowanych w zgłoszonych projektach na szerszą skalę;
  • koszt wdrożenia projektu;
  • aspekt ekologiczny, wpływ na ochronę środowiska naturalnego (także w obszarze przygranicznym).

  Oceniane projekty dotyczyły następującej tematyki:

  • zmniejszenia konsumpcji zasobów przyrody;
  • gospodarki odpadami przemysłowymi i ich wtórnego wykorzystania w procesie produkcji;
  • gospodarki wodno ściekowej;
  • racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania paliw ekologicznych,
  • zintegrowanego systemu zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;
  • rozwiązań technologicznych i technicznych, które mogą zostać wykorzystane w procesie produkcji, w celu ograniczenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

  Finał EKO 2003 poprzedzały konkursy na szczeblach krajowych, gdzie wytypowano najlepsze projekty do rywalizacji międzynarodowej.

  Pierwszą nagrodę w konkursie uzyskał projekt czeski, dotyczący technologii odzysku gazu konwertorowego. Nagrodą dla zwycięzców, spółki Energetyka Trzyniec było 15.000 koron czeskich.

  Co oznacza dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego i Podbeskidzia opracowanie tego projektu? Przede wszystkim dalsze zwiększenie powtórnego wykorzystania gazy konwertorowego, który zamiast ulatniać się jest używany do opalania elektrociepłowni. Wywiera to pozytywny wpływ na atmosferę.

  Jest jeszcze jedna korzyść z realizacji tego projektu- dzięki powtórnemu wykorzystaniu gazu konwertorowego elektrownia rezygnuje corocznie z zakupu 2,2 tys. ton węgla rocznie. To także kolejny argument przemawiający za tym, iż dzięki realizacji nagrodzonego projektu zmniejszy się w sposób znaczny zanieczyszczenie środowiska w Beskidach.

  Z polskiej strony w finale konkursu wyróżnione zostały następujące projekty:

  Remigiusz Szczepaniak, PPH INWEX R.S. ul. Przemysłowa 20, 26-052 Sitkówka-Nowiny - projekt ekologicznego, uwodnionego dodatku do paliw (5% domieszka tego dodatku do paliw płynnych powoduje ograniczenie emisji spalin nawet o 90%); niestety, przy obecnym poziomie podatku akcyzowego jest to na skale przemysłową nieopłacalne, gdyż litr paliwa kosztowałby wówczas około 5 złotych;

  Instytut Metalurgii Żelaza, ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice projekt proekologicznego systemu utylizacji pyłów stalowniczych - jest to rozwiązanie wykorzystywane na skalę przemysłową, dzięki któremu następuje recykling pyłów stalowniczych a z drugiej strony - ograniczenie negatywnego oddziaływania pyłów na środowisko naturalne. Projekt wykorzystywany jest przez Ferrostal Łabędy, który przy pomocy tej technologii odzyskuje także cynk.

  « powrót do góry


  Szyny z Huty Trzyniec zyskują w kraju i zagranicą!

  Jeden z kluczowych produktów Huty Trzyniec z grupy Moravia Steel - szyny kolejowe cieszą się wciąż ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Świadczą o tym wyniki sprzedaży za rok 2002 i 2003.

  W roku 2002 Huta Trzyniec wszystkim swoim klientom sprzedała 185 tysięcy ton szyn kolejowych to jest o 2 tysiące ton więcej niż pierwotnie zakładano. Za pierwszych siedem miesięcy 2003 roku sprzedano już 107 tysięcy ton. Oczekiwano, że do końca 2003 roku uda się przekroczyć magiczne 200 tysięcy ton. To oznaczałoby równocześnie osiągnięcie maksymalnej zdolności produkcyjnej dla wyrobów walcowanych w Hucie Trzyniec.

  Do osiągnięcia tych rezultatów przyczynił się także program wdrożenia nowych typów szyn na rynek niemiecki i amerykański. Huta pozyskała również nowych kontrahentów z Danii, Serbii, Czarnogóry, Słowenii, Chorwacji i Grecji. Udało się także stworzyć dobre uwarunkowania do wejścia na rynek Bliskiego Wschodu.

  Nowi odbiorcy przyczynili się także do utrzymania dotychczasowego, rosnącego trendu produkcji szyn na rok 2004. Na 2004 rok grupa planuje utrzymanie produkcji szyn na poziomie maksimum zdolności produkcyjnych to jest 200 tysięcy ton.

  Materiał z konferencji prasowej z 16 września 2003 roku Przygotowała: Dušana Fridrichová,
  Rzecznik prasowy Huty Trzyniec.

  « powrót do góry

  W pierwszym półroczu roku 2003 Huta Trzyniec osiągnęła zysk netto o wartości 345 mln CZK

  Huta Trzyniec dotychczas może rok bieżący oznaczyć za sukces gospodarczy. W pierwszym półroczu roku bieżącego przychody ze sprzedaży produktów własnych oraz usług wyniosły 10,7 miliarda CZK. Huta Trzyniec we wspomnianym okresie sprzedała 1,135 mln ton towarów walcowanych.

  Huta Trzyniec w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyprodukowała 1,211 mln ton stali surowej, 964 tys. ton żelaza oraz 348 tys. ton koksu suchego. Wynik ten jest porównywalny z osiągnięciami roku ubiegłego. Huta Trzyniec w pierwszym półroczu roku bieżącego zatrudniała średnio 5 794 pracowników, a ich przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 19 500 CZK. W okresie tym doszło do 14 wypadków przy pracy, co w porównaniu z analogicznym okresem roku minionego stanowi spadek o 10 wypadków.

  Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala stwierdził, iż pierwsze półrocze było ogólnie pod znakiem pozytywnego klimatu handlowego na rynku stali, co również znalazło swe odzwierciedlenie w wynikach Huty Trzyniec. Pomyślnie przeprowadzone akwizycje firmy do dalszego przetwórstwa stali potwierdzają trafną orientację spółki na wyroby o wyższej wartości dodanej, powiedział Cienciala.


  Dusana Fridrichova (21.07.2003-27.07.2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry


  Zysk netto spółki akcyjnej Energetika Trinec (ET) wyniósł 58,7 mln CZK w roku 2002

  Rok 2002 był dla Energetiky Trinec rokiem nie tylko bardzo pomyślnym, ale zarazem także niezwykle znamiennym. Dochody ze sprzedaży produktów zostały przekroczone o 14,8 mln CZK i wyniosły 1 786,8 mln CZK. Natomiast planowany zysk netto także przekroczono o 53,9 mln CZK, ponieważ osiągnął wartość 58,7 mln CZK.

  Pod względem produkcji w roku 2002 udało się zrealizować plany zamieszczone w biznes planie spółki. Podstawę tego pomyślnego wyniku gospodarczego stanowiło niższe zużycie podstawowych urządzeń technologicznych. Bez zakłóceń przebiegał również postój całej elektrowni E 3 z powodu remontu komina.

  Wartość dodana została również przekroczona, wynosząc 409,9 mln CZK. Wydajność pracy od wartości dodanej w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się o 16,9% do poziomu 940 040 CZK/pracownik/rok, tym samym kształtując się na poziomie porównywalnym z czołowymi przedsiębiorstwami.

  W roku bieżącym zgodnie z planem inwestycyjnym będą miały miejsce przede wszystkim przygotowania związane z rekonstrukcją i modernizacją ciepłowni E 2, konkretnie jej 1-wszy etap - budowa turbogeneratora NTG 2 oraz remont generalny wraz z modernizacją dostaw energii dla walcowni drobnej Huty Trzyniec S.A. Natomiast celem strategicznym do przyszłości jest umocnienie pozycji niezależnego producenta energii elektrycznej na liberalizowanym rynku energii elektrycznej w Czechach.

  ET zajmuje się produkcją oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, powietrza sprężonego i dmuchanego, wody, gazów cieplnych oraz olejów dla huty jak również innych przedsiębiorstw w najbliższej okolicy. Równocześnie zapewnia także dostawy ciepła dla miasta Trzyńca.

  W poniższym zestawieniu zamieszczono podstawowe dane produkcyjne oraz ekonomiczne:

  Wskaźniki Jednostka Rok 2002
  Dochody ze sprzedaży Tys. CZK 1 828 282
  Zysk netto Tys. CZK 58  745
  Wartość dodana Tys. CZK 409 857
  Produkcja energii elektrycznej MWh 630 092
  Produkcja energii cieplnej TJ 11  170
  Ilość pracowników osoby 436
  Wydajność pracy
  od wartości dodanej
  CZK/osoba/rok 940 040


  Dusana Fridrichova (21.07.2003-27.07.2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec w roku ubiegłym zwiększyła eksport o 7%

  Sprzedaż ogółem produktów z Huty Trzyniec w roku 2002 przekroczyła dwa miliony ton, z czego eksport stanowił więcej niż 64%. Pozostała jedna trzecia towarów została sprzedana na rynku krajowym. W porównaniu z rokiem 2001, w którym eksport przedstawiał około 57%, eksport uległ zwiększeniu, pomimo niekorzystnego kształtowania się cen zwłaszcza w pierwszym półroczu oraz mimo silnej korony czeskiej. Oprócz dobrej pozycji grupy TZ-MS na rynkach zagranicznych na wzrost eksportu wpłynęła również trudna sytuacja wśród niektórych odbiorców krajowych. Naszym największym rynkiem docelowym były państwa członkowskie UE. W ramach krajów europejskich największy eksport w wyrażeniu ilościowym odnotowano do następujących państw:

  1. Niemcy 21,6%
  2. Wlochy 9%
  3. Portugalia 8,2%
  4. Slowacja

  Znaczna część naszych towarów znalazła także swych odbiorców w takich krajach jak Węgry, Polska, Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Sprzedaż produktów ze znakiem firmowym Huty Trzyniec miała miejsce również na innych kontynentach – w państwach Ameryki Północnej i Południowej, Afryki oraz zachodniej części Azji (np. Wenezuela, Kanada, Kenia, Syria itd.)

  Dusana Fridrichova (24. 02. 2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry

  Według wstępnych danych Huta Trzyniec rok 2002 ukończyła z zyskiem brutto w wysokości 386 mln CZK

  Przychody ze sprzedaży towarów walcowanych oraz stali Huty Trzyniec w roku minionym wyniosły 21,3 miliarda CZK, a sprzedaż w ujęciu ilościowym kształtowała się na poziomie 2,257 miliona ton. Według słów Prezesa rady nadzorczej Huty Trzyniec, Tomasa Chreneka, w pierwszym półroczu ubiegłego roku doszło do gwałtownego spadku cen na rynku krajowym i zagranicznym, chociaż stopniowa poprawa cen miała już miejsce jesienią, co z kolei wpłynęło na wysokość przychodów. Natomiast na eksport negatywnie oddziaływał silny kurs korony oraz bariery handlowe na kluczowych rynkach zagranicznych włącznie z państwami UE. Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala powiedział: ”Oceniając ubiegłoroczne wyniki finansowe należy także uwzględnić wpływ przekształcenia walcowni w Kladnie w samodzielną spółkę Sochorova valcovna TZ oraz przejęcie walcowni uniwersalnej w Boguminie od spółki ZDB. ”Tomas Chrenek dodał także: ”Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników gospodarczych za rok miniony. Oprócz wywiązania się z planu finansowego pomyślnie rozpoczęliśmy drugi etap modernizacji walcowni drobnej.”

  Huta Trzyniec w roku 2002 wyprodukowała 1,882 miliona ton surowego żelaza oraz 2,364 miliona ton surowej stali. Średni stan załogi wyniósł w roku ubiegłym 6 263 osób, a przeciętna płaca miesięczna czyniła 19 854 CZK. W roku 2002 wydarzyło się 37 wypadków przy pracy, co stanowi najniższy wskaźnik w ujęciu historycznym.

  Dusana Fridrichova (24. 02. 2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry

  Królowa Stal ponownie będzie panować w Trzyńcu

  Najlepsi pracownicy oraz osobowości Huty Trzyniec zostaną odznaczeni w ramach tradycyjnej uroczystej imprezy „Królowa Stal”, która odbędzie się w piątek 25 kwietnia 2003 o godzinie 18-tej w domu kultury Trisia w Trzyńcu. Odznaczenie „Pracownik roku” zostanie w roku bieżącym przyznane 45 najlepszym pracownikom spółki akcyjnej. Tę prestiżową nagrodę personifikuje rzeźba wytworzona ze szlachetnego materiału, można powiedzieć królewskiego materiału - stali, o nazwie „Królowa Stal”. Wyróżnieni pracownicy oprócz wspomnianej statuetki otrzymają również nagrodę pieniężną. Odznaczenie „Królowa Stal” obejmuje sześć następujących kategorii: osobowość roku, czyn roku, wydarzenie roku, sukces poza bramami huty, sportowiec roku oraz galeria sławy Huty Trzyniec. Nominacje w kategorii sukces poza bramami huty uzyskały:

  o Stoisko Huty Trzyniec na Międzynarodowych Targach Maszynowych w Brnie, któremu to już drugi rok z rzędu przyznano prestiżową nagrodę EXPO IMAGE.

  o Moravia Steel, spółka akcyjna, która jako wyłączny sprzedawca produktów walcowanych Huty Trzyniec zajęła trzecią lokatę w ogólnokrajowym konkursie „Eksporter roku” za zwycięskim przedsiębiorstwem Skoda oraz firmą Czeskie Linie Lotnicze, która uplasowała się na drugim miejscu.

  o Huta Trzyniec S.A. za otrzymanie zaświadczenia Czeskich Kolei, iż szyny UIC 60 stosowane w modernizowanych liniach kolejowych, spełniają wymogi tras dla prędkości ponad 200 km/h.

  Uroczysta impreza „Królowa Stal” ma miejsce już po raz siódmy w całej historii spółki i stanowi przypomnienie rocznicy powstania Huty Trzyniec w roku 1839. W roli prezenterów imprezy wystąpią Zdenek Vrba oraz Gabina Goldova, natomiast program uświetnią swym śpiewem między innymi Jana Kirschner, Ibrahim Maiga, Steel Drums, Buty oraz Jakub Smolik. Tradycyjnie zaprezentują się także finalistki konkursu Miss Steel. Ta impreza towarzyska stanowi nieodłączną część święta trzynieckich hutników, które odbywa się następnego dnia jako festyn ludowy o nazwie „Dzień Hutnika”. Uroczystość „Królowa Stal” zajmuje doniosłą pozycję w przyjętej strategii kultury firmowej w grupie Huta Trzyniec-Moravia Steel.

  Dusana Fridrichova (07.04.-13.04. 2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry

  W pierwszym kwartale 2003 Huta Trzyniec osiągnęła zysk 219 mln

  WW porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego spółka akcyjna Huta Trzyniec powiększyła swój zysk o 144 mln CZK. Przychody ze sprzedaży produktów własnych oraz usług wyniosły 5,2 miliarda CZK. Grupa HT-MS w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku sprzedała 562 tys. ton wyrobów walcowanych oraz stali. W okresie tym Huta Trzyniec wyprodukowała 600 tys. ton surówki, 478 tys. ton żelaza oraz 174 tys. ton koksu.

  ”Na wynik ten pozytywnie wpłynęły wyższe ceny sprzedaży na rynku krajowym jak i zagranicą oraz postępująca restrukturyzacja przedsiębiorstwa znajdująca odzwierciedlenie przede wszystkim w redukcji kosztów”, stwierdził w swym komentarzu na temat wyniku gospodarczego Prezes Rady Nadzorczej Huty Trzyniec Tomas Chrenek. Na dzień dzisiejszy Huta Trzyniec zatrudnia 5 819 pracowników, a przeciętna płaca w marcu kształtowała się na poziomie 19 570 CZK.

  Dusana Fridrichova (28.04. -04.05.2003) Rzecznik Prasowy Huty Trzyniec-Moravia Steel

  « powrót do góry

  Ilość wypadków w Hucie Trzyniec za rok ubiegły osiągnęła minimum historyczne

  (Tydzień od 24. 02. 2003 do 02. 03. 2003)

  W ciągu całego roku 2002 w Hucie Trzyniec miało miejsce tylko 37 wypadków przy pracy, co stanowi w porównaniu historycznym najniższą ilość. W roku 2002 żaden pracownik Huty Trzyniec nie uległ wypadkowi śmiertelnemu. W roku 2001 odnotowano 60 wypadków przy pracy, zaś w roku ubiegłym liczba ta zmalała na 37. Wskaźnik wypadków przy pracy na 100 zatrudnionych osób wyniósł 0,91 w roku 2001, a w roku 2002 jego wartość uległa zmniejszeniu na 0,59. Natomiast wskaźnik wypadków przy pracy na milion odpracowanych godzin również wykazał spadek, ponieważ obniżył się z 5,74 w roku 2001 na 3,69 w zeszłym roku.

  Najbardziej znaczący spadek wypadków przy pracy odnotowano w wydziale produkcji surówki żelaza i stali (22 w roku 2001, 14 w roku 2002), ale należy również wspomnieć wyraźne zmniejszenie liczby wypadków wśród pracowników walcowni (z 18 na 11). Także pracownicy wydziałów koksowni, spedycji i transportu zakończyli rok ubiegły bez wypadków. Do wydziałów bez wypadków trzeba również zaliczyć walcownię kęsów w Kladnie, walcownię uniwersalną w Boguminie oraz wydział Surowców wtórnych.
  ”Wszystkie wskaźniki bezpieczeństwa pracy są w dotychczasowej historii najlepsze i dorównują wysokim standardom europejskim”, stwierdził Dyrektor Generalny Huty Trzyniec Jerzy Cienciala dodając, iż tendencja ta w zakresie wypadków w pełni odzwierciedla strategię firmy oraz przyjęty system o nazwie „Stal bez wypadków”. Spoglądając wstecz na dane lat ubiegłych, nasuwa się jeszcze bardziej klarowne porównanie, ponieważ w roku 2000 miało miejsce w Hucie Trzyniec 63 wypadków, a rok wcześniej 71, natomiast na przykład w roku 1995 było to 165 wypadków, a w roku 1994 ilość wypadków osiągnęła poziom 181.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik Prasowy TZ-MS

  « powrót do góry


  Główna nagroda konkursu energetycznego wędrowała z Pragi do Trzyńca

  (Tydzień od 24. 02. 2003 do 02. 03. 2003)

  Projekt trzynieckich energetyków otrzymał główną nagrodę w ogólnokrajowym konkursie energetycznym „Projekt energetyczny 2002”. Tematem zwycięskiego projektu spółki „Energetika Trinec” było wykorzystanie wtórnych źródeł energii. Konkurs ten odbył się w ramach międzynarodowych targów FOR HABIT i ECO CITY 2003, a jego organizacją zajęło się Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Czeska Agencja Energetyczna oraz spółka akcyjna ABF.
  Projekt trzynieckich energetyków uznano za najlepszy w kategorii „przyjmowanych środków i rozwiązań prowadzących do zmniejszenia energetycznych wymogów w przemyśle”. Rozwiązania tego projektu dotyczyły problematyki rekonstrukcji stacji wentylacyjnej oraz gazyfikacji kotła grzewczego.
  Huta Trzyniec wytwarza nie tylko asortyment wyrobów stalowych, ale także gazy opałowe (wielkopiecowy, koksowniczy oraz konwertorowy), które zaliczamy do wtórnych źródeł energii. Dzięki rekonstrukcji stacji wentylacyjnej oraz gazyfikacji kotła grzewczego wykorzystywanie wspomnianych źródeł wtórnych jest bardziej efektywne i zarazem bardziej oszczędne.
  Zwycięski projekt tego prestiżowego konkursu przewiduje roczne oszczędności rzędu 134 898 GJ energii cieplnej, co po przeliczeniu na cenę opału stałego stanowi sumę 6 880 tys. CZK. Gazyfikacja kotła zredukowała jego emisje SO2 i pyłów o około 30%, co w skali rocznej daje znaczne ilości 140 t SO2 oraz 5 t pyłów. Dochodzi również do zmniejszenia produkcji koksiku o około 2 500 ton za rok.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy TZ-MS

  « powrót do góry

  Huta Trzyniec podpisała pierwszą umowę odnośnie drugiego i trzeciego etapu modernizacji walcowni drobnej

  ( Tydzień od 24. 02. 2003 do 02. 03. 2003 )

  W poniedziałek 3-go lutego 2003 przedstawiciele Huty Trzyniec oraz niemieckiej firmy SMS-Meer podpisali pierwszy kontrakt na dostawy niezbędnych technologii produkcyjnych do rekonstrukcji walcowni drobnej. Konkretnie chodzi o dostawy takich urządzeń jak pieca grzewczego, walcarki wstępnej oraz dwóch klatek walcowniczych umożliwiających dokładne oraz zmienne walcowanie. Dwie pierwsze technologie Niemcy dostarczą na jesień a tę ostatnią w styczniu przyszłego roku. Uzgodniono również, iż wartość kontraktu z powodów strategicznych nie zostanie podana do publicznej wiadomości. Celem wyżej wspomnianej modernizacji trzynieckiej walcowni drobnej jest przejście od dotychczas walcowanych prętów żebrowanych do zbrojenia betonu na stale lepszych jakości a dokładnie tzw. stale SBQ (special bar quality).
  Etap zerowy oraz pierwszy modernizacji rozpoczęto już w roku ubiegłym, a w roku bieżącym powinien zacząć się drugi i trzeci etap rekonstrukcji walcowni, która jest najważniejszą inwestycją w ciągu ostatnich kilku lat. Dzięki modernizacji ulegnie poprawie nie tylko jakość wytwarzanych produktów stalowych, ale również dojdzie do skrócenia czasu dostaw do klientów i wpłynie na dalszy wzrost dostaw dla przemysłu samochodowego, co w pełni pokrywa się z długookresową strategią Huty Trzyniec.

  Dusana Fridrichova, Rzecznik prasowy TZ-MS

  « powrót do góry