O pracy

Aktualności - 2006 r.

   

  Zmiany personalne w strukturach zarządzania Huty Trzyniec.

  Nowym Dyrektorem ds. Produkcji w Hucie Trzyniec oraz członkiem zarządu spółki został Česlav Marek (l. 43), ktory wcześniej pełnił funkcję Dyrektora ds. Produkcyjno-Technicznych w firmie Sochorová Válcovna TŽ Kladno SA, produkującej pręty okrągłe i kwadratowe. Dotychczasowy Dyrektor ds. Produkcji Jan Lasota (l. 50) pozostał na stanowisku członka zarządu Huty Trzyniec SA, natomiast stanowisko Dyrektora ds. Technicznych pozostaje nieobsadzone, po odejściu Karla Klimka, który pełnił jednocześnie funkcję drugiego wiceprezesa Zarządu spółki. Jego obowiązki na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych przejął obecnie Henryk Huczala, kierownik Wydziału Badań i Technologii.

  Z funkcji członka zarządu Huty Trzyniec SA ustąpił również Bohuslav Bernátek (l. 60), dyrektor spółki Energetika Třinec SA, który odszedł na emeryturę ale nadal zapowiada aktywną działalność w sferze energetycznej Huty Trzyniec. W zarządzie Huty Trzyniec zasiądzie też Petr Matuszek, dotychczasowy kierownik Wydziału Planowania Startegicznego w spółce Energetika Třinec SA.

  Po zmianach kadrowych, jakie nastąpiły w Hucie Trzyniec, w zarządzie spółki zasiadają: prezes Jiří Cienciala, pierwszy wiceprezes Jaroslava Ciahotná oraz członkowie zarządu: Jan Lasota, Jan Czudek, Česlav Marek i Petr Matuszek.

  Grudzień 2006

  « powrót do góry
   

  František Ligocki, Przewodniczący Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec ponownie członkiem rady nadzorczej spółki.

  František Ligocki, Przewodniczący Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec został wybrany członkiem rady nadzorczej Huty Trzyniec SA. To już druga 5-letnia kadencja Františka Ligockiego, który od pięciu lat reprezentując interesy załogi w radzie nadzorczej spółki. O wyborze Františka Ligockiego pracownicy huty zdecydowali w dniach 13 - 15 listopada 2006 roku. Był jedynym kandydatem do objęcia tej funkcji, otrzymał 2890 ważnych głosów to jest 82,06 procent poparcia. W wyborach wzięło udział 3522 pracowników z 5403 ogółem zatrudnionych w Hucie Trzyniec.

  Po swoim wyborze na członka rady nadzorczej František Ligocki zwrócił się do załogi huty:"Pragnę podziękować pracownikom huty za zaufanie, którym ponownie mnie obdarzyli w wyborach. Dzieki temu mogę kontynuować swoją pracę w radzie nadzorczej Huty Trzyniec, która podejmuje decyzję o długookresowych celach rozwoju naszej spółki."

  Rada nadzorcza Huty Trzyniec SA liczy dziewięciu członków, spośród ktorych trzej są wybierani oraz odwoływani przez pracowników spółki. Oprócz Františka Ligockého w radzie nardzorczej pracowników reprezentują: Oldřich Cieslar oraz Jiř Stašák, którzy zostali wybrani w 2003 roku. W radzie nadzorczej spółki zasiadają także: Tomáš Chrenek (przewodniczący), Ján Moder (pierwszy wiceprzewodniczący), Hanns Zöllner (drugi wiceprzewodniczący) oraz członkowie Jozef Blaško, Evžen Balko i Ivo Dubš.

  František Ligocki urodził się w 1955 roku, jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci. Po ukończeniu trzyletniego studium w zawodzie walcownika w Średniej Szkole Zawodowej w Trzyńcu- Kanadzie, podjął pracę w Hucie Trzyniec, gdzie pracował jako walcownik. W 1990 roku został wybrany wiceprzewodniczącym Związków Zawodowych w Hucie Trzyniec. W marcu 2001 roku objął funkcję przewodniczącego Związków, którą pełni do dziś.

  Listopad 2006

  « powrót do góry
   

  Wartość proekologicznych projektów inwestycyjnych Huty Trzyniec do 2011 roku wyniesie 1,4 miliarda koron czeskich.

  Od połowy lat dziewięćdziesiątych Huta Trzyniec szczególną troską otacza sferę ochrony środowiska naturalnego, w tym ochronę powietrza, a także gospodarkę odpadami. Kierownictwo Huty Trzyniec zaplanowało do 2011 roku realizację projektów ekologicznych o wartości około 1,4 miliarda koron czeskich. Mają one prowadzić do obniżenia poziomu zanieczyszczeń atmosfery w rejonie działaności huty. W przeciągu ostatnich dziesięciu lat Huta Trzyniec, będąca jednym z największych pracodawców w rejonie Frýdecko-Místeckim, zatrudniająca ponad pięć tysięcy osób, przeznaczyła na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego około czterech miliardów koron czeskich.

  Jak podkreśla Miroslav Pietrosz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Naturalnego Huty Trzyniec, w ramach rozwoju technologicznego spółki, z roku na rok realizowane są kolejne ważne działania, zmierzające do redukcji negatywnego wpływu na środowisko ze strony Huty Trzyniec. Wszystkie te przedsięwzięcia spełniają normy prawne obowiązujące w Republice Czeskiej oraz Unii Europejskiej.

  Dzięki tym inwestycjom Huta Trzyniec odnotowała w ostatnich latach wyraźny spadek poziomu emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Huta spełnia obowiązujące limity i wymogi legislacyjne w tym zakresie, a duże wydatki inwestycyjne gwarantują, że wszystkie normy emisji i zanieczyszczeń środowiska naturalnego są przez spółkę respektowane.

  Jak informuje Miroslav Pietrosz, wszystkie parametry związane z ochroną środowiska naturalnego są przez spółkę na bieżąco monitorowane i nie przekraczają ustalonych norm i limitów, a ich wartości są porównywalne z wynikami innych spółek hutniczych w Europie. Według Międzynarodowego Instytutu Żelaza i Stali (International Iron and Steel Institute) ilość CO2, przypadająca przeciętnie w 2005 roku na 1 tonę stali wyniosła 1,7 tony, natomiast Huta Trzyniec osiągnęła wynik 1,062 tony CO2 na 1 tonę stali, czyli o 38 procent mniej niż stanowi przeciętna ogólnoświatowa.

  Kolejnym dowodem dbałości Huty Trzyniec o środowisko naturalne jest poziom ilości wód odpadowych wpuszczanych z huty do wód powierzchniowych, który w latach 1980 - 2005 obniżył się z 82,246 milionów m3 o 92,7 procent. Spadek o 92,3 procent odnotowały także emisje stałe, które w roku 1980 wyniosły 13 840 ton, zaś w roku 2005 - 1059 ton.

  Jedną z największych i najważniejszych inicjatyw ekologicznych Huty Trzyniec w ostatnich latach było odsiarczenie gazu koksowego, co kosztowało łącznie 552 milionów koron czeskich, rekonstrukcja chemicznych zakładów koksowni, która wyniosła 491 milionów koron czeskich oraz rekonstrukcja wraz z modernizacją oczyszczalni gazów stalowni konwertorowej za kwotę 52 milionów koron czeskich.

  W latach 2006 - 2011 Huta Trzybiec planuje skoncentrować się na kolejnych przedsięwzięciach proekologicznych, których celem jest dalsza obniżka emisji gazów, w warunkach zastosowania w hucie najnowszych technologii produkcji hutniczej. Najważniejsze zaplanowane działania to: rekonstrukcja instalacji odpylenia stalowni konwertorowej, która ma kosztować 700 milionów koron czeskich oraz już rozpoczęta rekonstrukcja elektrostatycznych oddzielaczy aglomeracji nr 1 o wartości 140 milionów koron czeskich, jak również odpylenie spalin w aglomeracji nr 1 - za kwotę 100 milionów koron czeskich.

  Wszystkie działania związane z inwestycjami proekologicznymi w Hucie Trzyniec prowadzone są zgodnie z wymogami, opracowanego przez grupę ekspertów z dziedziny ekologii "Programu Obniżania Emisji Zanieczyszczeń w Kraju Morawskoslezkim".

  Poprzez aktywną politykę proekologiczną Huta Trzyniec stara się utrzymać swoją wysoce konkurencyjną pozycję na rynkach stali, których wymagania ciągle rosną. Huta Trzyniec, która produkuje 2,4 miliona ton stali rocznie, w ciągu ostatnich lat wydawała na inwestycje prawie 1,5 miliarda koron czeskich rocznie. Znaczną część tych środków kierowano właśnie na działania związane z poprawą stanu środowiska naturalnego.

  Październik 2006

  « powrót do góry
   

  Za pierwszych sześć miesięcy 2006 roku Huta Trzyniec wypracowała zysk w wysokosci 1,667 miliarda koron czeskich

  Choć w tym roku Huta Trzyniec spodziewała się wyraźnego spadku sprzedaży oraz obniżki zysków, osiągniete wyniki finansowe są znacznie lepsze niż przewidywano w prognozach. Co więcej, w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku huta wyprodukowała i sprzedała więcej swych wyrobów niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo spadku cen na rynkach światowych, wyniki gospodarcze huty są porównywalne z ubiegłorocznymi, rekordowymi w całej historii firmy.

  Przewodniczący Rady Nadzorczej Huty Trzyniec Tomáš Chrenek komentuje: "Wiosną patrzyliśmy na rok bieżący raczej pesymistycznie, ale osiągnięte wyniki są wręcz bardzo dobre. Niemal dorównaliśmy ubiegłorocznym wynikom gospodarczym, które były najlepszymi w całej nowoczesnej historii firmy." Tomáš Chrenek zwraca jednocześnie uwagę, ze zysk netto firmy w okresie styczeń-czerwiec 2006 wyniósł 1,667 miliarda CZK a przychody osiągnęły 16,227 miliarda CZK.

  W pierwszych sześciu miesiacach bieżącego roku Huta Trzyniec wyprodukowała 1300 tysięcy ton surówki, podczas gdy stan produkcji na czerwiec 2005 wynosił 1273 tysięcy ton. Całkowita produkcja oraz sprzedaż materiału walcowanego wyniosła w okresie styczeń-czerwiec 2006 roku 1245 tysięcy ton, zaś w analogicznym okresie ubiegłego roku - 1173 tysięcy ton.

  Huta Trzyniec wysyła swoje produkty do ponad 50 krajów z całego świata. Spółka eksportuje przede wszystkim drut walcowany, szyny, profile, stal betoniarską oraz półtowary hutnicze. Ich odbiorcami są głównie Niemcy, Włochy, Belgia, Wielka Brytania oraz Portugalia. Udział eksportu w produkcji wynosi obecnie około 55 procent.

  Huta Trzyniec należy do największych pracodawców nie tylko w regionie Frydka Mistka, ale także na całych Morawach Północnych i na Śląsku. Obecnie spółka zatrudnia ponad 5440 pracowników, których przeciętne wynagrodzenie za okres pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku wyniosło 23.007 koron czeskich. W porównaniu z analogicznym okresem 2005 roku daje to wzrost płac o 1352 koron czeskich.

  Wrzesień 2006

  « powrót do góry
   

  Slévárny Třinec - spółka zależna Huty Trzyniec rozpoczęła ważną inwestycję

  Odlewnia Slévárny Třinec, spółka zależna Huty Trzyniec, właśnie rozpoczęła modernizację części zakładu odlewni żeliwa szarego (odlewnia żeliwa szarego II). Jest to największe przedsięwzięcie inwestycyjne w ciągu ostatnich dziesięciu lat, którego koszty siegają ponad 200 milionów CZK. Ukończenie modernizacji odlewni planowane jest na przyszły rok i pozwoli stworzyć ponad 30 nowych miejsc pracy - przy zachowaniu ekologicznego charakteru produkcji.

  Jak wyjaśnia dyrektor spółki Slévárny Třinec inż. Ivo Žižka "inwestycje dotyczą wybudowy automatycznej linii do formowania, która stanie się sercem odlewni a oraz kolejnych układów technologicznych, niezbędnych dla zachowania ciągłości produkcji. Przede wszystkim chodzi o nową część elektroodlewni, indukcyjne piece tyglowe, nowe pomieszczenie do przygotowań materiałów do formowania z bardzo wydajną mieszarką oraz rozpylaczem odlewów". Dyrektor Ivo Žižka dodaje, że dzięki modernizacji powstaną nie tylko nowe miejsca pracy, ale wzrośnie również jakość produktów i wydajność pracy.

  Spółka Slévárny Třinec, oprócz produkcji przeznaczonej dla przemysłu hutniczego, produkuje również różnego rodzaju odlewy, na przykład przeciwwagi wózków manipulacyjnych, maszyny budowlane, maszyny dla rolnictwa i górnictwa albo odlewy dla potrzeb urządzeń tłocznikowych wszelkiego rodzaju.

  Dyrektor Ivo Žižka podkreśla, że "modernizowana odlewnia produkować będzie odlewy o średniej i mniejszej wadze dla przemysłu samochodowego, maszynowego, elektrotechnicznego, transportu kolejowego oraz rolnictwa. Nowa linia do formowania powinna zabezpieczyć wzrost produkcji w odlewni żeliwa szarego II o 16.800 ton rocznie na około 25 tysięcy ton rocznie." Spółka prowadzi z agencją CzechInvest negocjacje dotyczące możliwości uzyskania ulg inwestycyjnych. Ulgi podatkowe pozwoliłyby na obniżenie w bilansie działalności planowanych do zainwestowania środków finansowych nawet o 50% w ciągu następnych pięciu lat po uruchomieniu inwestycji.

  Spółka zależna Slévárny Třinec

  powstała w 1999 roku, poprzez wydzielenie z Huty Trzyniec. Do jej największych odbiorców należą spółki grupy Huta Trzyniec - Moravia Steel, ale także: DT Prostějov, niemieckie Volvo i Sennebogen lub szwedzki Kalmar. W ubiegłym roku spółka, która zatrudnia ponad 650 pracowników, odnotowała rekordowe przychody 1,09 miliarda CZK. Tegoroczne przychody wyniosą około 1,1 miliarda CZK. Oddanie do eksploatacji realizowanej inwestycji powinno prowadzic do osiągnięcia przez spółkę przychodów rzędu 1,35 miliarda CZK w 2008 roku.

  Sierpień 2006

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec wypłaca dodatkowe wynagrodzenia za pracę podczas tegorocznych upałów

  Huta Trzyniec wypłaci dodatkowe wynagrodzenie pracownikom oddziałów: stalowni, wielkich pieców, walcowni i koksowni, którzy mimo tegorocznego, niezwykle gorącego okresu letniego, wykonali plany produkcyjne. Około 2600 zatrudnionych, czyli blisko 60% wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziałach hutniczych otrzyma około 1500 CZK na początku sierpnia bieżącego roku. Dla huty będzie to łączny koszt około czterech milionów CZK.

  Jak twierdzi dyrektor d.s. personalnych i administracji firmy inż. Boguslaw Heczko "temperatura w oddziałach, gdzie odbywa się praca z ciekłym metalem, dochodzi latem nawet do 60 stopni Celsjusza. Pracownicy nie mogą zrezygnować z ubrań czy środków ochronnych, co dodatkowo utrudnia pracę. Dlatego za ciężką pracę w tegorocznych lipcowych upałach, należy im się dodatkowe wynagrodzenie,"

  Huta Trzyniec stara się stworzyć swoim pracownikom jak najlepsze warunki, między innymi, dzięki specjalnym pakietom napojów i środków ochronnych, finansowanych z funduszy własnych. W pierwszych siedmiu miesięcach tego roku firma przeznaczyła już na napoje ponad osiem milionów CZK, czyli o 20% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Każdy pracownik Huty Trzyniec otrzymuje od 0,7 do 1,5 litra napojów dziennie w zależności od oddziału, na którym pracuje. Zatrudnionym podawana jest woda mineralna lub herbata, w niektórych oddziałach nawet piwo bezalkoholowe.

  Jak dodaje dyrektor Boguslaw Heczko "w niezwykle upalnych dniach, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, każdy pracownik otrzymuje dodatkowo 0,7 litra napojów. W bieżącym roku, w okresie wyjątkowo upalnych lipcowych dni, zostało rozdystrybuowanych o 20 tysięcy wód mineralnych więcej niż w ubiegłym roku, o łacznej wartości ponad 150 tysięcy CZK,"

  W ubiegłym roku na każdego pracownika huty przypadło przeciętnie 200 litrów napojów, a koszty ogółem osiągnęły 9,5 miliona CZK. Huta Trzyniec w bieżącym roku przeznaczyła ogółem na specjalny pakiet napojów dla pracowników 12 milionów CZK.

  Obsługa nowoczesnych maszyn hutniczych w Hucie Trzyniec, wymaga równie wielkiej precyzji jak praca kierowców pojazdów drogowych. Jakikolwiek brak uwagi może mieć fatalne konsekwencje. Podawane napoje nie mogą zawierać żadnego alkoholu, spełniają jedynie limit normy zawartości cukru, mają również dokładnie określoną temperaturę. Zalecenia lekarzy dowodzą, że w czasie upałów dzienne spożycie napojów nie powinno być niższe niż cztery litry. W wyczerpujących warunkach panujących w oddziałach hutniczych, zagraża pracownikom ryzyko dehydratacji, w związku z czym wzrasta również konsumpcja napojów.

  Lipiec 2006

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec nagrodzona za wspieranie kultury

  Huta Trzyniec otrzymała prestiżową "Nagrodę Ď". Wyróżnienie to przyznano spółce za trwający już trzy lata mecenat nad działalnością artystyczną Cieszyńskiego Teatru (Těšínské divadlo). Nagrodę wręczono uroczyście w Teatrze Narodowym w Pradze, gdzie oprócz Huty Trzyniec wyróżniono także dziewięciu innych czeskich mecenasów kultury, wyłonionych spośród stu nominowanych spółek oraz instytucji z całej Republiki Czeskiej.

  Huta Trzyniec wydaje miliony koron czeskich na wspieranie inicjatyw kulturalnych. Jak powiedział dyrektor generalny spółki Jiří Cienciala: "Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na tego rodzaju akcje 10 milionów CZK. Do największych należą Hutnickie Dni w Trzyńcu, festiwal "ludzi dobrej woli" w Velehradzie, ludowe Gorolski święto w Jabłonkowie albo Śląskie Dni (Slezské dny) w Dolnej Łomnej albo też projekt muzyczny LEWRON ORKIESTRA "Olza" i mnóstwo innych."

  Projekt "Nagroda Ď" powstał z inicjatywy Richarda Langera, który od 2001 roku, wspólnie z Teatrem Narodowym w Pradze, corocznie organizuje spotkania mecenasów kultury.

  A dlaczego właśnie "Nagroda Ď"? "Zamiast dziękuję, często mówimy tylko ď, brzmi to bardziej serdecznie i nieformalne," mówi Richard Langer. "Mecenasowie w odróżnieniu od sponsorów nie domagają się od obdarowywanych instytucji pakietów sponsorskich i dlatego pragniemy w ten oto sposób wyrazić nasze podziękowanie za ich pomoc".

  Czerwiec 2006

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec odnotowała najbardziej udany rok w historii nowoczesnej

  Ubiegły rok stał się dla spółki akcyjnej Huty Trzyniec jednym z najbardziej pomyślnych w ostatnich latach. Pomimo ostrej walki konkurencyjnej na rynku globalnym oraz wzmacanianiu czołowych pozycji światowych gigantów hutniczych, trzyniecka spółka w ciągu roku 2005 potrafiła odpowiednio wykorzystać stabilną sytuację na rynku stali oraz rosnący poziom wartości dodanej jej produktów.

  Ubiegłoroczne wyniki gospodarcze przewyższają nawet wyniki osiągnięte w dotychczasz najbardziej pomyślnym roku 2004. Zysk netto wyniósł 2,068 miliarda koron i chociaż w porównaniu z rokiem 2004 był o 507 mln koron niższy, jego wartość została osiągnięta w ubiegłym roku przede wszystkim z czynności produkcyjnych. Operacyjny wynik gospodarczy wyniósł rekordową wartość w dotychczasowej historii spółki, a to 2,443 miliarda koron, co daje w 2005 roku - w porównaniu z rokiem 2004 wzrost o 686 mln koron.

  "Całkowita produkcja surówki, stali oraz materiału walcowanego spadła o nieco w porównaniu z rokiem 2004, ale osiągnięte przychody za rok 2005 były jeszcze wyższe niż w dotychczasz najpomyślnieszym roku 2004. Odnotowaliśmy najwyższą wartość dodaną w ostatnich dziesięciu latach a wydajność pracy z wartości dodanej na jednego pracownika wzrosła międzyrocznie o siedem procent," powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Tomáš Chrenek zwracając jednocześnie uwagę na przychody firmy, które wyniosły w ubiegłym roku 30,826 miliarda koron w porównaniu z 29,275 miliardami koron w roku 2004.

  Huta Trzyniec w ramach swej strategii rozszerzania łańcuchów produkcyjnych zyskała w ubiegłym roku spółkę VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB. Jej całkowita roczna produkcja bezszwowych przewodów stalowych wynosi około 105 tysięcy ton. "Dzięki tej o to inwestycji poszerzyliśmy nasz katalog produktów i zajęliśmy nowy segment rynku, na którym zwłaszcza u rozmiarowo dużych przewodów przedstawia spółka VVT-VÍTKOVICE VÁLCOVNA TRUB jedynego tego rodzaju producenta na rynku krajowym," dodaje przewodniczący Rady Nadzorczej.

  Huta Trzyniec przeznaczyła na inwestycje w ubiegłym roku 1,42 miliarda koron. Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym została prawie trzy miesięczna modernizacja i renowacja jednego z dwóch wielkich pieców, której koszty wyniosły 750 mln koron. Następnym przedsięwzięciem inwestycyjnym była wymiana bardzo ważnego naczynia konwertora stalowni.

  W 2005 roku spółka wyprodukowała 1814 tysięcy ton surówki w porównianu z 1979 tysiącami ton w roku 2004. Całkowita produkcja oraz sprzedaż materiału walcowanego razem z kęsiskami spadła międzyrocznie o 95 tysięcy ton na ubiegłorocznych 2205 tysięcy ton.

  Huta Trzyniec exportuje do więcej niż 50 krajów całego świata. Spółka exportuje swoje produkty, przede wszystkim drut walcowany, szyny, profile, stal betoniarską oraz półtowary hutnicze szczególnie do Niemiec, dalej do Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii. W ubiegłym roku Huta Trzyniec wyexportowała około 48,1 procent swej produkcji.

  W spółce hutniczej, która zatrudnia około 5000 pracowników i należy do największych pracodawców na Morawach Północnych, wyniósł ubiegłoroczny przeciętny zarobek 23.662 koron, co daje w porównianu z rokiem 2004 wzrost o 822 koron.

  Maj 2006

  « powrót do góry
   

  Huta Trzyniec inwestuje miliardy koron do swego rozwoju, by dorównać konkurencji globalnych koncernów

  Każdorocznie przeznacza Huta Trzyniec powyżej jednej miliardy koron na inwestycje, by dorównać konkurencji światowych firm hutniczych. Od roku 1997 trzyniecka spółka inwestowała do swego rozwoju więcej niż 10 miliard koron. W bieżącym roku Huta Trzyniec przeznaczyła na modernizację technologii i projektów na ochranę środowiska naturalnego około 1,6 miliardy koron.

  Największym tegorocznym przedsięwzięciem inwestycyjnym Huty Trzyniec, która produkuje rocznie około 2,4 mln ton stali, jest budowa nowego pieca kadziowego. Testy nowego agregatu, który buduje firma Vítkovice Heavy Machinery, powinny odbyć się w trzynieckiej spółce w maju 2007 roku. Wartość jednego z największych przedsięwzięć inwestycyjnych osiągnie 280 mln koron.

  Drugim największym przedsięwzięciem inwestycyjnym Huty Trzyniec w bieżącym roku jest odpylenie aglomeracji. Budowa nowej odpylającej jednostki, która zostanie zakończona w grudniu 2006, zabezpieczy obniżenie emisji pod poziom 25 mg/m3. Następnym przedsięwzięciem inwestycyjnym o wartości dziesiątek mln koron była budowa dwóch linii ciągłego odlewania f 525 mm na ZPO nr 1.

  Następnymi kluczowymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi w bieżącym roku będą: instalacja pieca STC nr 3 (90 mln koron) oraz renowacja Garretowych zwojnic na walcowni drobnej. Renowacja powinna być zakończona w trzecim kwartale 2007 roku.

  Kwiecień 2006

  « powrót do góry
   

  Spółka Energetyka Trzyniec zakończyła ubiegły rok z rekordowymi wynikami

  Spółka Energetyka Trzyniec, która w stu procentach należy do Huty Trzyniec odnotowała w 2005 roku rekordowe zyski. Planowany poziom zysku przed opodatkowaniem został przekroczony o prawie 79 milionów koron i ostatecznie wyniósł 124 miliony koron, co w porównaniu z rokiem 2004 daje wzrost o prawie 8 procent.

  Wyraźny wzrost jest przede wszystkim obserwowany w wartości dodanej, która w stosunku do planu jest wyższa prawie o 104 miliony koron i osiągnęła 459,41 milionów koron. Wydajność pracy obliczona dla wartości dodanej osiągnęła największą historycznie wartość 1.146 tysięcy koron na jednego pracownika. Produkcja energii elektrycznej została przekroczona o 3.600 MWh i osiągnęła 651.602 MWh. Na ubiegłoroczny wynik firmy wpłynęło niższe od planowanego zużycie węgla i spadek jego cen w ciągu roku, jak również mniejsze zakupy energii elektrycznej.

  Dyrektor firmy Bohuslav Bernátek uważa, że zakup mniejszej ilości paliwa i energii elektrycznej, był możliwy dzięki wyprodukowaniu przez spółkę większej ilości własnej energii elektrycznej, przy czym zakup paliwa i elektryczności był w porównaniu z planem niższy prawie o 99 milionów koron.

  W 2005 roku spółka Energetyka Trzyniec zakończyła także dwie wielkie inwestycje, na które wydano 158,5 milionów koron. W maju wprowadzono do eksploatacji nowy turbogenerator o mocy 17 MW, który zastąpił dotychczasową maszynę z 1943 roku o mocy zaledwie 10 MW. Drugą inwestycją była, realizowana w drugiej połowie roku, rekonstrukcja i modernizacja turbodmuchawy TD 13. Inwestycja ta stanowiła część remontu generalnego wielkiego pieca nr 4 w Hucie Trzyniec. Nowa turbodmuchawa, która zastąpiła wysłużoną już bardzo maszynę, w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw powietrza do wielkiego pieca.

  Firma Energetyka Trzyniec produkuje, prowadzi dystrybucję i sprzedaje energię elektryczną, ciepło, powietrze nadmuchu i sprężone, wodę, gazy opałowe i oleje dla Huty Trzyniec jak również dla innych, pobliskich firm. Obecnie spółka zatrudnia 392 pracowników i zapewnia również dostawy ciepła dla miasta Trzyniec.

  Luty 2006

  « powrót do góry
   

  W ubiegłym roku w Hucie Trzyniec odnotowano rekordowo niską liczbę wypadków przy pracy

  W minionym roku w Hucie Trzyniec odnotowano dalszy spadek liczby wypadków przy pracy. Przyczyniły się do tego działania prewencyjne, dzięki którym w ostatnich latach liczba wypadków przy pracy w Hucie Trzyniec ma tendencję spadkową. W ubiegłym roku doszło tutaj do zaledwie 20 niegroźnych wypadków przy pracy, bez poważniejszych uszczerbków na zdrowiu. Nie wystąpiły urazy śmiertelne ani też wypadki mające poważne skutki dla zdrowia.
  W roku 2004 w Hucie Trzyniec zarejestrowano 25 wypadków pracowniczych, to jest o 6 wypadków mniej niż w roku 2003. Jeszcze w roku 1995 w hucie miało miejsce 165 wypadków, a w roku 1994 aż 181. Ani w roku ubiegłym, ani też dwa lata wcześniej nie odnotowano żadnego wypadku śmiertelnego. Tak dobre wyniki plasują Hutę Trzyniec w światowej czołówce zakładów hutniczych.

  Huta Trzyniec to zakład o zamkniętym cyklu produkcji, wykorzystujący technologie i urządzenia techniczne, które w znacznym stopniu zagrażają zdrowiu. Dzięki stosowaniu programów prewencyjnych, a szczególnie programów motywujących pracowników do ochrony własnego zdrowia, osiągamy wyniki, które są bezprecedensowe na skalę zarówno europejską, jak i ogólnoświatową - mówi dyrektor ds. kadr i administracji inż. Bogusław Heczko.
  Nad bezpieczeństwem pracy w Hucie Trzyniec czuwa firma ENVIFORM, która powstała w roku 1999. Jak dodaje Dyrektor Bogusław Heczko - kierownictwo huty nie traktuje osiągniętych wyników bezpieczeństwa pracy jako wystarczające. Podejmowane są kolejne działania, zmierzające do dalszej poprawy poziomu BHP. Huta Trzyniec wspólnie z firmą ENVIFORM stara się zainteresować zagadnieniami i standardami bezpieczeństwa pracy także pracowników naukowych szkół wyższych m.in. Uniwersytetu w Ostrawie, Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu czy Wyższej Szkoły Chemiczno-Technologicznej w Pardubicach. Dzięki temu powstają programy badawcze w zakresie pomiaru obciążenia psychicznego i fizycznego, nieprawidłowości w funkcjonowaniu pracownika w procesie produkcji czy identyfikacji ryzyka. Programy te są wdrażane na poszczególnych wydziałach, są także wykorzystywane w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w Hucie Trzyniec.

  Styczeń 2006

  « powrót do góry