O pracy

„Pierwsza brama” - Pierwszy krok w kierunku zdobycia nowego zatrudnienia

  Huta Trzyniec oraz huty w Ustroniu i Liskowcu posiadają wspólny rodowód z czasów, gdy razem wchodziły w skład przedsiębiorstw zarządzanych przez Izbę Cieszyńską.

  W latach 1839 – 1842 wzniesiono w Trzyńcu pierwszy wysoki piec i wybudowano odlewnię. Przełomowym momentem dla rozwoju zakładu stało się uruchomienie Kolei Koszycko – Bogumińskiej. Ze względu na korzystną lokalizację oraz dobrą dostępność surowców naturalnych zdecydowano, że produkcja hutnicza z Ustronia i Liskowca zostanie przeniesiona do Trzyńca.

  Od początku istnienia zakładu w jego rozwój angażowało się wielu pracujących tam Polaków i Słowaków. Co więcej, na przestrzeni lat tradycja zatrudniania polskich i słowackich pracowników stała się znakiem charakterystycznym firmy oraz istotnym atrybutem polityki kreowania wizerunku Huty Trzyniec. Dlatego też obecnie Huta Trzyniec jest zainteresowana kontynuacją i rozwojem tej tradycji, tym bardziej, że otwarcie granic państwowych pomiędzy naszymi krajami oznacza nowe możliwości współpracy także w sferze personalnej. Huta Trzyniec to nowoczesne przedsiębiorstwo, otwarte na wszystkich obywateli Unii Europejskiej, chcących wspólnymi wysiłkami dążyć do urzeczywistnienia misji firmy: „Wspólnie dla przyszlych pokoleń“.

  Huta Trzyniec nieustannie czyni wysiłki w kierunku podnoszenia jakości zasobów ludzkich. W tym celu wdrożono system, w którym rolę „Pierwszej Bramy“ pełnią dwie agencje doradztwa personalnego - spółki: „TRIALFA“ oraz „KOVO“.

  Z uwagi na bardzo szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w Hucie Trzyniec, firma dąży do tego, aby każdy nowy pracownik mógł realizować tutaj swoje aspiracje zawodowe, w ścisłym powiązaniu z predyspozycjami osobistymi i uzdolnieniami.

  Pierwszym krokiem w kierunku pozyskania przez zakład nowego pracownika jest rozpoznanie przez agencje doradztwa personalnego jego praktycznego doświadczenia zawodowego, umiejętności pracy zespołowej, samodzielności i kreatywności. Podstawowym założeniem polityki personalnej Huty Trzyniec jest stworzenie pracownikom satysfakcjonujących warunków zatrudnienia, co znajduje odbicie w wynikach finansowych przedsiębiorstwa.

  System naboru nowych pracowników prowadzony jest przy ścisłym udziale agencji doradztwa personalnego, dając jej możliwość skierowania pracownika do zatrudnienia na odpowiednim dla jego kompetencji stanowisku. Tam pracownik zostaje odpowiednio przeszkolony, a po zapoznaniu się ze swoimi obowiązkami, podejmuje pracę.

  Zadaniem agencji doradztwa personalnego jest także ułatwianie nowemu pracownikowi dalszego rozwoju zawodowego poprzez odpowiedni dobór programu podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stworzenie mu możliwości udziału w różnego typu kursach i szkoleniach rozszerzających kompetencje zawodowe.

  Jeżeli wyniki osiągnięte przez nowego pracownika na przydzielonym mu stanowisku pracy okazują się satysfakcjonujące, wówczas na wniosek przełożonego zostaje on zatrudniony bezpośrednio w Hucie Trzyniec. W przypadku, że pracownik nie spełnia wymagań pracy na danym stanowisku, agencja ma możliwość przeniesienia go na inne, bardziej odpowiednie dla niego miejsce pracy.

  Celem programu zatrudnienia jest pozyskiwanie nowych pracowników, którzy zapoznali się już z firmą, zostali pozytywnie zweryfikowani jako kandydaci do stałego zatrudnienia na określonym stanowisku oraz zdecydowali się na stałe związać zawodowo z Hutą Trzyniec.

  Dzięki wdrożeniu systemu „Pierwszej Bramy“ w Hucie Trzyniec udało się osiągnąć wysoki poziom profesjonalizacji kadry pracowniczej, dając jednocześnie swoim pracownikom dużą satysfakcję z dobrych warunków zatrudnienia w zakładzie.