O pracy

Współpraca ze szkołami

  pracownik

  Współpraca Huty Trzyniec ze szkołami reprezentującymi wszystkie szczeble kształcenia ma już swoją długoletnią tradycję. Nasze doświadczenia wskazują, że kształtowanie zainteresowań zawodowych młodego człowieka i jego pierwsze wyobrażenia o przyszłej karierze pojawiają się już w szkole podstawowej. Mając to na uwadze, Huta Trzyniec stawia sobie za cel rozwijanie relacji z uczniami i ich rodzicami oraz nauczycielami, którym prezentowana jest wizja i znaczenie zachowania produkcji żelaza jako surowca wtórnego.

  Huta Trzyniec posiada własny program współpracy ze szkołami wszystkich szczebli. Relacje z uczniami sprowadzają się przede wszystkich do motywowania młodych ludzi, aby podejmowali kształcenie w szkołach o profilu hutniczym lub w szkołach technicznych, gdzie zdobyte kwalifikacje można z powodzeniem wykorzystać w przyszłej pracy w branży hutniczej.

  W związku z członkowstwem Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej i wieloma korzyściami, jakie się z tym wiążą, z myślą o przyszłym rozwoju Huty Trzyniec, kierownictwo zakładu stara się nawiązać współpracę ze szkołami w Polsce i na Słowacji. Jesteśmy przekonani, że tego typu partnerstwo umożliwi w przyszłości Hucie Trzyniec pozyskanie wielu nowych, obiecujących pracowników, zaś dla wielu młodych ludzi będzie jednocześnie ciekawą propozycją zdobycia zatrudnienia zagranicą.

  01.09.2009 Huta Trzyniec została właścicielem Prywatnej Szkoły Średniej (od 1.7.2011 Střední odborná škola Třineckých železáren – Średnia Szkoła Zawodowa Huty Trzyniec). To krok w kierunku uzyskania kwalifikowanych i zawodowo bardzo dobrze przygotowanych studentów oraz ogólnemu wykształceniu obecnej generacji dla potrzeb przyszłego zawodu. Spółka również przyjmuje współodpowiedzialność za przygotowanie młodzieży, przede wszystkim w kierunkach technicznych. Absolwenci Średniej Szkoły Zawodowej Huty Trzyniec mają możliwość podjęcia pracy w grupie TŽ-MS i skorzystania z szeregu bonusów firmowych.

  Czym wyróżnia się współpraca Huty Trzyniec ze szkołami?

  • pomoc uczniom i rodzicom w wyborze zawodu dla dziecka
  • pomoc uczniom podczas studiów
  • poprawa świadomości młodych ludzi w zakresie problematyki hutnictwa oraz wzrost znaczenia firmy w regionie
  • pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników
  • utrzymywanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników – połączenie teorii z praktyką

  Jakie korzyści przynosi współpraca Huty Trzyniec ze szkołami?

  • przyznawanie nagród dla najbardziej uzdolnionych uczniów oraz tych, którzy zwyciężyli w różnego typu konkursach czy olimpiadach przedmiotowych
  • prezentacja Huty Trzyniec podczas uroczystości szkolnych
  • Dzień Otwartych Drzwi w Hucie Trzyniec
  • nagrody dla szkół podstawowych, których absolwenci podjęli kształcenie w zawodach hutniczych na poziomie szkoły średniej
  • finansowanie imprez szkolnych

  Nasza wizja współpracy ze szkołami różnego typu koncentruje się na obszarze Unii Europejskiej. Chcemy dobrze wykorzystać bliskie sąsiedztwo z Polską i Słowacją. Stąd też nasze działania kierujemy również do szkół polskich i słowackich.

  Współpraca z uczelniami wyższymi

  • stypendia dla studentów studiów stacjonarnych kierunków technicznych
  • udział specjalistów z Huty Trzyniec w seminariach i wykładach dla studentów
  • prezentacje Huty Trzyniec na uczelniach wyższych
  • możliwość odbycia przez studentów stażu w Hucie Trzyniec
  • pomoc w wyborze tematu pracy dyplomowej
  • wycieczki po Hucie Trzyniec dla studentów uczelni wyższych

  Jesteśmy otwarci na współpracę z absolwentami uczelni wyższych, przede wszystkim o profilach elektrotechnicznych, mechanicznych oraz hutniczych.